ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ephedrine

EH0 F EH1 D R IH2 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ephedrine-, *ephedrine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ephedrine[N] สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ephedrineเอฟฟิดริน,เอฟิดริน,อีฟีดริน,เอฟิดรีน,เอเฟดรีน,อีฟืดริน,อีฟีดรีน,เอฟฟีดรีน [การแพทย์]
Ephedrine Hydrochlorideยาอีฟิครีนไฮโดรคลอไรด์,เอฟีดรีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Ephedrine Nasal Dropsยาหยอดจมูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ephedrine? - No.มีเอเฟอดรินมั้ย / ไม่ Mean Girls (2004)
It causes your body to make a chemical called ephedrine.ทำให้ร่างกายคุณสร้าง เคมีชื่ออีฟิดรีน Crank (2006)
Dude, you've got to massively increase the ephedrine levels in your body, to force out the inhibitors.อีฟิดรีนในตัวอย่างแรง เพื่อกันตัวกัน ไปที่โรงพยาบาล Crank (2006)
Ephedrine, right?อีฟิดรินใช่มะ Crank (2006)
So the coroner said that there was no abnormalities in the killers' brains and that blood levels from modified ephedrine were way below anything that could cause psychotic behaviour.ฝ่ายชันสูตร แจ้งเพิ่มเติม มาว่า ไม่พบ สิ่งผิดปกติ ในสมอง ของ ฆาตกร ทั้งสองคน และ ในเลือดด้วย และ สาร อดีนาลีน ก็อยู่ใน ระดับปกติ Playtime (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPHEDRINE    EH0 F EH1 D R IH2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェドリン[, efedorin] (n) ephedrine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ephedrine
   n 1: white odorless powdered or crystalline alkaloid from plants
      of the genus Ephedra (especially Ephedra sinica) or made
      synthetically; used as a bronchodilator to treat bronchitis
      and asthma

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top