ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epee

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epee-, *epee*
Possible hiragana form: えぺえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epee[N] ดาบปลายแหลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ มีน้ำหนักมากกว่าดาบฟอยล์
epeeist[N] นักกีฬาฟันดาบที่ใช้ดาบปลายแหลมที่หนักกว่าดาบฟอยล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epee(เอเพ') n. ดาบฟันดาบปลายแหลม
epeeist(เอเพอิสทฺ) n. นักดาบฟันดาบปลายแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบ[n.] (dāp) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m] ; glaive [m] (vx)
กระบี่[n.] (krabī) EN: sword   FR: épée [f] ; sabre [m]
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée
ปลายหอกปลายดาบ[n. exp.] (plāi høk plāi dāp) EN: point of a sword   FR: pointe de l'épée [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重剑[zhòng jiàn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] épée (fencing), #41,620 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エペ[, epe] (n) (See レイピア) epee (fre [Add to Longdo]
ティピー;ティピ[, teipi-; teipi] (n) tipi; tepee; teepee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epee
      n 1: a fencing sword similar to a foil but with a heavier blade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top