ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epaulette

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epaulette-, *epaulette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epaulette    (n) ˈɛpəlɛt (e1 p @ l e t)
epaulettes    (n) ˈɛpəlɛts (e1 p @ l e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulterklappe {f} | Schulterklappen {pl}epaulette | epaulettes [Add to Longdo]
Epaulettentrupial [ornith.]Epaulet Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre [Add to Longdo]
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish [Add to Longdo]
肩章[けんしょう, kenshou] (n) shoulder strap; epaulet; epaulette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epaulette
      n 1: adornment consisting of an ornamental cloth pad worn on the
           shoulder [syn: {epaulet}, {epaulette}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top