ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epaulet

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epaulet-, *epaulet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epaulet[N] เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร, See also: อินทรธนู
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epaulet(เอพ'พะลีท) n. อินทรธนู., Syn. epaulette

English-Thai: Nontri Dictionary
epaulet(n) อินทรธนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one came close... if you were attacked by a guy wearing epaulets...อันนี้ใกล้มาก ถ้าคุณถูกชายที่มีอินทรธนูโจมตี - บ้า New York Sucks (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epaulet    (n) ˈɛpəlɛt (e1 p @ l e t)
epaulets    (n) ˈɛpəlɛts (e1 p @ l e t s)
epaulette    (n) ˈɛpəlɛt (e1 p @ l e t)
epaulettes    (n) ˈɛpəlɛts (e1 p @ l e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achselstück {n} | Achselstücke {pl}epaulet | epaulets [Add to Longdo]
Epaulettentrupial [ornith.]Epaulet Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre [Add to Longdo]
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish [Add to Longdo]
肩章[けんしょう, kenshou] (n) shoulder strap; epaulet; epaulette [Add to Longdo]
肩当て[かたあて, kataate] (n) shoulder reinforcement; epaulet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epaulet
      n 1: adornment consisting of an ornamental cloth pad worn on the
           shoulder [syn: {epaulet}, {epaulette}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top