ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eot

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eot-, *eot*
English-Thai: Longdo Dictionary
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eot(อีโอที) 1. ย่อมาจาก end of tape marker (เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุดไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้วเทปจะหยุดทันทีไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of reel หรือ EOR2. ย่อมาจาก end of text ในรหัสแอสกี (ASCII) ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล มีความหมายว่า จบข้อความแล้ว ไม่มีอีกต่อไป
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
geothermaladj. เกี่ยวกับความร้อนของโลก
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
stereotypy(สเทอ'รีโอไทพี) n. กระบวนการของ stereotype (ดู) ,การกระทำซ้ำ (พูดซ้ำคำ,ท่าทางการเคลื่อนไหว) ที่ไร้ความหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบไม้[X] (hīp māi) EN: crate (wooden)   FR: caisse en bois [f] ; cageot [m]
ลัง[n.] (lang) EN: box ; case ; casket ; crate ; chest   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; casier [m] ; cageot [m]
ลังไม้[X] (lang māi) EN: crate ; wooden trunk   FR: caisse en bois [f] ; cageot en bois [m]
ใต้พิภพ[n.] (tāiphiphop) EN: geothermal   
วีดีโอเทป[n.] (wīdīōthēp) EN: videotape   

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
アニメオタク[, animeotaku] (n) anime otaku [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
オリゴヌクレオチド[, origonukureochido] (n) oligonucleotide [Add to Longdo]
ジオトピア[, jiotopia] (n) Geotopia [Add to Longdo]
ステレオタイプ(P);ステロタイプ[, sutereotaipu (P); suterotaipu] (n) stereotype; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
伝送終了[でんそうしゅうりょう, densoushuuryou] end of transmission (EOT) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top