ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eon

IY1 AH0 N   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eon-, *eon*
Possible hiragana form: えおん
English-Thai: Longdo Dictionary
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eon[N] ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era
eon[N] ระยะเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะวัดได้, Syn. aeon, age

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
bourgeon(เบอ'เจิน) n.,vi.,vt. ดูburgeon
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
chameleon(คะมี'เลียน) n. สัตว์จำพวกกิ้งก่า มันเปลี่ยนสีผิวได้
cheongsam(ชอง'ซาม') n. ชุดกี่เพ้าของจีน
clay pigeonn. จานเป้าใชัเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ,คนที่อยู่ในภาวะที่คนอื่นเอาเปรียบได้
comeon(คัม'ออน) n. การล่อลวง, Syn. lure

English-Thai: Nontri Dictionary
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bludgeon(vt) ตีด้วยดิ้ว,ตีด้วยกระบอง
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว
chameleon(n) กิ้งก่า
chirurgeon(n) ศัลยแพทย์
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
galleon(n) เรือใบใหญ่
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eonบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eonothemหินบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Screenplay by KIM, Jin a film by LEE, EonScreenplay by KIM, Jin a film by LEE, Eon Ing (2006)
Through its design and sturdy construction, you'll have plenty of air for eons to come.ผ่านการออกแบบ และการก่อสร้างแข็งแรงของมัน คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของอากาศ สำหรับมหายุคที่จะมา Ice Age: The Meltdown (2006)
Eong-am Elementary.ตอนนี้หรอ? ฉันอยู่โรงเรียนประถม อึน ฮัง น่ะ Scandal Makers (2008)
Eons passed. Mankind flourished.มหายุคได้ผ่านพ้นไป เหล่ามวลมนุษย์รุ่งเรืองขึ้น Immortals (2011)
Eons. What do you think he'd pay to get you back?นับไม่ถ้วน เค้าจะจ่ายค่าไถ่คุณเท่าไหร่ In Time (2011)
There's a math problem that I can't figure out, so Na Na eonni introduced me to this place.มีโจทย์คณิตที่ฉันแก้ไม่ได้ พี่นานะเลยชวนฉันมาที่นี่ City Hunter (2011)
Eonni, wait here.พี่ฮะ พี่รอแป๊บนึงนะฮะ You've Fallen for Me (2011)
Eonni! (Eonni - older sister)พี่สาว You've Fallen for Me (2011)
Eonni, do you know Sin hyeong?พี่สาวกับพี่ลีชิน รู้จักกันเหรอ? You've Fallen for Me (2011)
Eonni!พี่สาว You've Fallen for Me (2011)
Eonni!พี่สาว You've Fallen for Me (2011)
I was afraid that Eonni was like that, so I said that.ฉันเกรงว่าน้องสาวของพี่จะเป็นแบบนั้น You've Fallen for Me (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัป[N] eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
EON    IY1 AH0 N
EON    IY1 AA0 N
EONS    IY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eon    (n) ˈiːən (ii1 @ n)
eons    (n) ˈiːənz (ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
ジーオン[じーおん, ji-on] Xeon [Add to Longdo]
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]
ペンティアムツージーオン[ぺんていあむつーじーおん, penteiamutsu-ji-on] Pentium II Xeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eon
   n 1: the longest division of geological time [syn: {eon},
      {aeon}]
   2: an immeasurably long period of time; "oh, that happened eons
     ago" [syn: {eon}, {aeon}]
   3: (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the
     Supreme Being and playing various roles in the operation of
     the universe [syn: {eon}, {aeon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top