ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eom

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eom-, *eom*
Possible hiragana form: えおん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eomabbr. extraocular movement
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
araeometer(แอร็อม'มิเทอะ) n. = areometer
elaeometern. เครื่องวัดน้ำหนักของน้ำมัน
geometer(จีออม'มิเทอะ) n. นักเรขาคณิต
geometric(จีอะเมท'ทริค) adj. เกี่ยวกับเรขาคณิต, See also: geometrically adv., Syn. geometrical
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
geometric seriesอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
geometriciann. นักเรขาคณิต
geometridadj. เกี่ยวกับmoth

English-Thai: Nontri Dictionary
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometry(n) เรขาคณิต
yeoman(n) ชาวนาเจ้าของที่ดิน,ทหารฝ่ายพลาธิการ,องค์รักษ์,บริพาร,เสรีชน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ms. Eom!คุณนาย Eom Sad Movie (2005)
Ms. Eom Ju-young?คุณนายออม จูยังครับ? Sad Movie (2005)
Hwi-chan doesn't want to separate from you, Ms. Eom.ฮีชานไม่ต้องการ แยกทางกับคุณ คุณนายออม Sad Movie (2005)
Director of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won EomDirector of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won Eom Baby and I (2008)
I said I was busy but Representative Eom kept trying to make conversation, so...ผมบอกว่าผมไม่ว่าง แต่ตัวแทนออมก็มาชวนคุยอยู่ได้ Oh! My Lady (2010)
Representative Eom was saying that investment in your project would be difficult.ตัวแทยออมบอกว่า การลงทุนในโครงการของคุณมันค่อนข้างลำบาก Oh! My Lady (2010)
Eom Se Joong ahjussi.ฮ๊ะ คุณออม Episode #1.1 (2010)
Eom Se Joong ahjussi.คุณออมคะ Episode #1.1 (2010)
It's Chunsoo Group's Eom Se Joong, right?ผู้อำนวยการออมเซจุงแห่งชองซูกรุ๊ปใช่ไหม? Episode #1.1 (2010)
How about Mo Ne? Is she with General Manager Eom?โมเนไปไหนซะหล่ะ \ ไปกับผู้อำนวยการออมรึเปล่า Episode #1.2 (2010)
You can return it to General Manager Eom or keep it for yourself.คุณจะเอาไปคืนให้คุณออม หรือจะเก็บไว้เองก็ได้นะ Episode #1.2 (2010)
General Manager Eom said he was coming.เดี๋ยวคุณออมก็จะมาแล้้ว Episode #1.2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
มุมยอด[n. exp.] (mum yøt) EN: geometric angle   FR: sommet [m] ; angle supérieur [m]
ผีเสื้อสีอิฐเล็ก[n. exp.] (phīseūa sī it lek) EN: Little Yeoman   
ผีเสื้อสีอิฐแถบเหลือง [n. exp.] (phīseūa sī it thaēp leūang) EN: Banded Yeoman   
ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา[n. exp.] (phīseūa sī it thammadā) EN: Common Yeoman   
ผีเสื้อสีอิฐใหญ่[n. exp.] (phīseūa sī it yai) EN: Large Yeoman   
ผีเสื้อตาลจิ๋ว[n. exp.] (phīseūa tān jiu) EN: Little Banded Yeoman   
เรขาคณิต[n.] (rēkhākhanit) EN: geometry   FR: géométrie [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
イサザアミ[, isazaami] (n) (1) Neomysis awatschensis (shrimp); (2) (obs) Neomysis intermedia (shrimp) [Add to Longdo]
イディオム;イデオム[, ideiomu ; ideomu] (n) idiom [Add to Longdo]
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]
クレオメ[, kureome] (n) cleome (esp. the spider flower, Cleome hassleriana) (lat [Add to Longdo]
クロイサザアミ[, kuroisazaami] (n) (obs) (See イサザアミ・1) Neomysis awatschensis (shrimp) [Add to Longdo]
ジオメトリー[, jiometori-] (n) geometry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top