ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eolith

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eolith-, *eolith*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eolith[N] เครื่องมือหินโบราณที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paleolith(เพ'ลีอะลิธ) n. เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินโบราณ, See also: paleolithic adj., Syn. Palaeolithic

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยหินใหม่[n. exp.] (samai hin mai) EN: Neolithic Age ; later part of the stone age   FR: néolithique [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜旧石器時代[あきゅうせっきじだい, akyuusekkijidai] (n) Epipaleolithic (era) [Add to Longdo]
旧石器[きゅうせっき, kyuusekki] (n) paleolith [Add to Longdo]
旧石器時代[きゅうせっきじだい, kyuusekkijidai] (n) old stone age; paleolithic [Add to Longdo]
旧石器文化[きゅうせっきぶんか, kyuusekkibunka] (n) Palaeolithic culture; Paleolithic culture [Add to Longdo]
新石器時代[しんせっきじだい, shinsekkijidai] (n) new stone age; neolithic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eolith
      n 1: a crude stone artifact (as a chipped flint); possibly the
           earliest tools

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top