ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eol

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eol-, *eol*
English-Thai: Longdo Dictionary
areola(n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eolian[ADJ] ที่ลมพัดพามา, See also: ที่เกิดจากลมพัดมา
eolith[N] เครื่องมือหินโบราณที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eol(อีโอแอล) ย่อมาจาก end of line ซึ่งก็แปลตรง ๆ ได้ว่า ปลายบรรทัด โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) มักจะมีคำสั่งพิเศษที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
aeolia(อีโอ' ลิอะ) n. Aeolis
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
alveol-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับ alveolus
alveolar(แอลวี' โอละ) adj. เกี่ยวกับ alveolus
alveolate(แอลวี' เลท -เลท') adj. ซึ่งเป็นแอ่งหรือหลุม., Syn. alveolated, -alveolation n.
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
aureole(n) รัศมี,กลด
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
geology(n) ธรณีวิทยา
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eolationการปรับผิวแผ่นดินโดยลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolian deposit; aeolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolian erosion; aeolian erosionการกร่อนเพราะลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolianiteหินลมหอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ช่องในรวงผึ้ง[n. exp.] (chǿng nai rūang pheung) FR: alvéole [f]
หัด[n.] (hat) EN: measles   FR: rougeole [f]
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles   FR: rubéole [f]
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine   FR: éolienne [f]
ไข้หัด[n.] (khai hat) EN: measles   FR: rougeole [f]
คำใหม่[n. exp.] (kham mai) EN: new vocabulary ; neologism   FR: mot nouveau [m] ; néologisme [m] ; vocabulaire nouveau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EOLANDE    EY2 OW0 L AA1 N D IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology [Add to Longdo]
イデオローグ[, ideoro-gu] (n) ideologue (fre [Add to Longdo]
イデオロギー(P);イデオロギ[, ideorogi-(P); ideorogi] (n,adj-no) ideology (ger [Add to Longdo]
エオリア旋法[エオリアせんぽう, eoria senpou] (n) Aeolian mode [Add to Longdo]
エオルス音[エオルスおん, eorusu on] (n) aeolian sound; eolian sound; aeolian tone [Add to Longdo]
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology [Add to Longdo]
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
カルセオラリア[, karuseoraria] (n) calceolaria (lat [Add to Longdo]
クリオール[, kurio-ru] (n) creole; (P) [Add to Longdo]
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
博物館学[はくぶつかんがく, hakubutsukangaku] museology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top