ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enwrap

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enwrap-, *enwrap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enwrap[VT] ห่อหุ้ม, Syn. enclose, enfold, envelop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enwrapvt. ห่อ,ห่อหุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
enwrap(vt) ห่อ,หุ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enwrap    (v) ˈɪnrˈæp (i1 n r a1 p)
enwraps    (v) ˈɪnrˈæps (i1 n r a1 p s)
enwrapped    (v) ˈɪnrˈæpt (i1 n r a1 p t)
enwrapping    (v) ˈɪnrˈæpɪŋ (i1 n r a1 p i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enwrap
   v 1: enclose or enfold completely with or as if with a covering;
      "Fog enveloped the house" [syn: {envelop}, {enfold},
      {enwrap}, {wrap}, {enclose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top