ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envy

EH1 N V IY0   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envy-, *envy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envy[N] ความอิจฉา, See also: ความริษยา, Syn. covetousness, jealousy
envy[VT] ริษยา, See also: อิจฉา, Syn. covet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envy(เอน'วี) {envied,envying,envies} n. ความอิจฉา,ความริษยา,สิ่งที่ถูกอิจฉา -vt. อิจฉา,ริษยา., See also: envier n. ดูenvy, Syn. jealousy

English-Thai: Nontri Dictionary
envy(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความอิจฉาริษยา
envy(vt) อิจฉา,ริษยา,อิจฉาตาร้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Envyความริษยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't envy you the privilege.ผมล่ะไม่อิจฉาคุณเลย Rebecca (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
I don't half envy you.ฉันทำไม่ได้ครึ่งอิจฉาคุณ How I Won the War (1967)
I envy you.ฉันอิจฉาคุณจัง Dirty Dancing (1987)
"All the bees envy me"All the bees envy me Mannequin (1987)
I do not envy you the headache you will have when you awake.ข้าไม่อิจฉาเจ้าหรอกสำหรับอาการปวดหัวที่เจ้าจะตื่นมาเจอมันแน่ๆ The Princess Bride (1987)
¶ I'm the envy of everyoneทุกคนอิจฉาฉัน Punchline (1988)
Budzyn, under my command, was the envy of every other commandant in the labor camp system.เป็นที่อิจฉาของผู้กองค่ายอื่น - ถึงพวกเชลยจะไม่อยากอยู่นัก - ขอโทษ Schindler's List (1993)
- Laser envy.- อิจฉาน่ะ Toy Story (1995)
How do you like my husband, Lizzy? I believe you envy me. Was he not a favourite of yours once?เธอชอบสามีฉันมั้ยล่ะลิซซี่ ฉันเชื่อว่า เธอต้องอิจฉาฉัน เขาเคยเป็นคนโปรดของเธอครั้งนึงนี่ Episode #1.6 (1995)
Just riddled with envy. Look at him.แค่อิจฉา ดูเขาสิ Anastasia (1997)
There is so much to envy.ใครๆต่างก็พากันอิจฉาเจ้า Snow White: A Tale of Terror (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envyIn later years, I confess that I do not envy the white boy as I once did.
envyThey envy you your beauty.
envyFather used to tell us not to envy others.
envyI envy your good health.
envyI envy your lifestyle - living day-to-day like that.
envyEnvy is the companion of honour.
envyDon't envy others for their good luck.
envyIs it true that your family will travel in Hokkaido? I envy you.
envyAnne is the envy of all her friends.
envyHe said so out of envy.
envyYour success excites my envy.
envyI envy him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน[V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)
อิจฉา[V] envy, See also: be envious, be jealous, Syn. อิจฉาริษยา, ริษยา, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรัก และความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ริษยา[V] envy, See also: be envious of, be jealous of, Syn. อิจฉาริษยา, Example: ฉันไม่เคยคิดน้อยใจหรือริษยานางเลย, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความริษยา[N] envy, See also: jealousy, covetousness, grudge, Syn. ความอิจฉา, ความอิจฉาริษยา, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง, Thai definition: ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
อิจฉาริษยา[V] envy, See also: be jealous, be envious, Syn. อิจฉาตาร้อน, อิจฉา, ริษยา, Ant. ปรารถนาดี, หวังดี, Example: สังคมปัจจุบันนี้มีแต่วัตถุนิยม มีแต่การแข่งขัน มัวแต่อิจฉาริษยากัน, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
อิจฉาริษยา[V] envy, See also: be jealous, be envious, Syn. อิจฉาตาร้อน, อิจฉา, ริษยา, Ant. ปรารถนาดี, หวังดี, Example: สังคมปัจจุบันนี้มีแต่วัตถุนิยม มีแต่การแข่งขัน มัวแต่อิจฉาริษยากัน, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉาริษยา[v. exp.] (itchāritsayā) EN: envy ; be jealous ; be envious   FR: être jaloux de ... (qch)
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā røn) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed   
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[v.] (ritsayā) EN: envy ; be jealous   FR: envier ; jalouser ; être jaloux de ; être envieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVY    EH1 N V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envy    (v) ˈɛnviː (e1 n v ii)
envying    (v) ˈɛnvɪɪŋ (e1 n v i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neid {m} | gelb vor Neid [übtr.]envy | green with envy [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペニス羨望[ペニスせんぼう, penisu senbou] (n) penis envy [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]
嫉妬心[しっとしん, shittoshin] (n) feeling of envy; jealous feeling [Add to Longdo]
羨む[うらやむ, urayamu] (v5m,vt) to envy [Add to Longdo]
羨望[せんぼう, senbou] (n,vs) envy [Add to Longdo]
妬み[ねたみ, netami] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
妬む(P);嫉む;猜む[ねたむ(妬む;嫉む)(P);そねむ, netamu ( netamu ; sonemu )(P); sonemu] (v5m,vt) (uk) to be jealous of; to envy; to begrudge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envy
   n 1: a feeling of grudging admiration and desire to have
      something that is possessed by another [syn: {envy},
      {enviousness}]
   2: spite and resentment at seeing the success of another
     (personified as one of the deadly sins) [syn: {envy},
     {invidia}]
   v 1: feel envious towards; admire enviously
   2: be envious of; set one's heart on [syn: {envy}, {begrudge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top