ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envoy

EH1 N V OY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envoy-, *envoy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envoy[N] ทูต, See also: ราชทูต, นักการทูต, รัฐทูต, Syn. diplomat, emissary, representative
envoy[N] ส่วนสุดท้ายของหนังสือ, See also: บทสุดท้ายของบทกวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envoy(เอน'วอย) n. พูด,ตัวแทน,ผู้แทน,อุปทูต, Syn. agent

English-Thai: Nontri Dictionary
envoy(n) อุปทูต,ทูต,ผู้แทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
envoyผู้แทนทางการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
envoyผู้แทนทางการทูต [ดู emissary] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
my granddad was an envoy. my dad was an envoy.ปู่ฉันเป็นนักการทูต พ่อฉันก็เป็นนักการทูต Spies Like Us (1985)
2 envoys are coming. here we are.- จะมีแพทย์อาสามาใหม่ 2 คน Spies Like Us (1985)
An envoy approaches. Remember your manners.วิธีการทูต จำมารยาทของคุณ Princess Mononoke (1997)
But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoyAnna and the King (1999)
Amelia's envoy will be here any minute.เอมิเลียกำลังจะมา/อีกกี่นาที Underworld (2003)
This is Aereon. An envoy from the Elemental race.นางคือแอเรี่ยน ฑูตจากเผ่าพันธ์ธาตุ The Chronicles of Riddick (2004)
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
Envoys should never be harmed in warกองทัพรบกันไม่ฆ่าฑูต เจ้ากลับไปได้ Three Kingdoms (2008)
I'm the personal envoy of Governor Agricola.ฉันเป็นผู้นำสารของท่านอากริโคล่า Centurion (2010)
Sir, a Heraklion envoy approaches.ท่านครับ! เฮอราคลิออน ส่งฑูตมา Immortals (2011)
Hyperion's envoy desires a word with you.ฑูตไฮเปอร์เรี่ยน ต้องการคุยกับเจ้า Immortals (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐทูต[N] envoy, See also: emissary, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะต่ำกว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต, Notes: (อังกฤษ)
ราชทูต[N] envoy, See also: embassy, envoy extraordinary, minister plenipotentiary, Example: พระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นราชทูตอัญเชิญพระราชสาสน ์และเครื่องราชบรรณาการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ, Thai definition: ผู้นำพระราชสาสน์ไปประเทศอื่น, ผู้แทนชาติในประเทศอื่น, ตำแหน่งผู้แทนรัฐถัดจากอัครราชทูต, Notes: (บาลี)
ทูตานุทูต[N] diplomat, See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps, Syn. ตัวแทน, Count unit: ท่าน, คน , กลุ่ม, คณะ, Thai definition: ทูตใหญ่น้อย, คณะทูต, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
ให้ออกไป[v.] (hai-øk pai) EN: dismiss   FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากงาน[v. exp.] (lai ... øk jāk ngān) EN: give ... (sb) the sack   FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ไล่...ออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lai ... øk jāk rōngrīen) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school   FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ไล่ไป[v.] (lai-pai) FR: éjecter ; expulser ; renvoyer
ไล่พนักงานออก[v. exp.] (lai phanak ngān øk) EN: dismiss an employee ; fire an employee   FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVOY    EH1 N V OY0
ENVOY    AA1 N V OY0
ENVOYS    EH1 N V OY0 Z
ENVOYS    AA1 N V OY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envoy    (n) ˈɛnvɔɪ (e1 n v oi)
envoys    (n) ˈɛnvɔɪz (e1 n v oi z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝农使[quàn nóng shǐ, ㄑㄩㄢˋ ㄋㄨㄥˊ ㄕˇ, 使 / 使] envoy charge with promoting agriculture (in Han dynasty) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesandte {m,f}; Gesandter | Gesandten {pl}envoy | envoys [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
遣唐使[けんとうし, kentoushi] (n) envoy (to T'ang China); (P) [Add to Longdo]
遣隋使[けんずいし, kenzuishi] (n) Japan's envoy to Sui dynasty China [Add to Longdo]
国使[こくし, kokushi] (n) envoy [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary [Add to Longdo]
使者[ししゃ, shisha] (n,adj-no) messenger; envoy; emissary; (P) [Add to Longdo]
使臣[ししん, shishin] (n) envoy [Add to Longdo]
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P) [Add to Longdo]
上使[じょうし, joushi] (n) shogun's envoy; emissary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envoy
   n 1: a diplomat having less authority than an ambassador [syn:
      {envoy}, {envoy extraordinary}, {minister plenipotentiary}]
   2: someone sent on a mission to represent the interests of
     someone else [syn: {emissary}, {envoy}]
   3: a brief stanza concluding certain forms of poetry [syn:
     {envoy}, {envoi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top