ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envision

EH0 N V IH1 ZH AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envision-, *envision*
Possible hiragana form: えんう゛ぃしおん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป Kung Fu Fighting (2007)
These artists envisioned a brighter future.ผมจะพูดว่าคุณเป็นผู้มีใจบุญที่เลวทราม Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Sit by the pool, envision the future:ผ่อนคลาย มองถึงวันข้างหน้า The Sunshine State (2008)
You even envisioned the future of Macau.เธอมองเห็นแม้กระทั้ง อนาคตของมาเก็า Episode #1.9 (2008)
I envision this kind of future and...ฉันลองนึกถึงอนาคต Loyal and True (2008)
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน Home (2009)
So, that's why we're here today. To explore our new energy future and envision a new tomorrow.เพื่อสำรวจหาแหล่งพลังใหม่สำหรับอนาคต S.O.B. (2009)
I'd always envisioned.ผมได้หลับตาอยู่เสมอ Momentum Deferred (2009)
The reunion that you had envisioned?การเจอกันอีกที่ แค่คุณหลับตานี่หรือ? Momentum Deferred (2009)
I always envision my opponent having aggressive sexคือการที่ผมมักนึกถึงฝ่ายตรงข้ามไปมีเซ็กซ์เผ็ดสะเด่า Debate 109 (2009)
Right now I am envisioning your babysitter Georgia,เอาล่ะ พ่อจะหลับตาเป็น พี่เลี้ยงของลูก พี่จอร์เจีย In This Home on Ice (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVISION    EH0 N V IH1 ZH AH0 N
ENVISIONS    EH0 N V IH1 ZH AH0 N Z
ENVISIONED    EH0 N V IH1 ZH AH0 N D
ENVISIONING    EH0 N V IH1 ZH AH0 N IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate) [Add to Longdo]
想起[そうき, souki] (n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision [Add to Longdo]
目論む[もくろむ, mokuromu] (v5m,vt) to plan; to form a plan; to scheme; to envision; to intend to do [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envision
   v 1: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him
      on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a
      risk in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise},
      {envision}, {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture},
      {image}]
   2: picture to oneself; imagine possible; "I cannot envision him
     as President" [syn: {envision}, {foresee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top