ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envisage

EH0 N V IH1 Z IH0 JH   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envisage-, *envisage*
Possible hiragana form: えんう゛ぃさげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envisage[VT] คาดการณ์, Syn. foresee
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
envisage[VT] พิจารณา, Syn. consider, contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envisageCan you envisage Tom's working in a garage?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVISAGE    EH0 N V IH1 Z IH0 JH
ENVISAGED    EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ENVISAGES    EH0 N V IH1 Z IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envisage    (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
envisaged    (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages    (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envisage
   v 1: form a mental image of something that is not present or
      that is not the case; "Can you conceive of him as the
      president?" [syn: {imagine}, {conceive of}, {ideate},
      {envisage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top