ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

environmentalist

AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L AH0 S T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -environmentalist-, *environmentalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
environmentalist[N] นักสิ่งแวดล้อม, See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmentalistนักสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmentalistsนักสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Myself and one other an environmentalist named Matt..... เค้าเป็นนักธรรมชาติศาสตร์ชื่อ "แมํต" Resident Evil: Apocalypse (2004)
Now, most environmentalists feel that this event is like the red tide in the ocean, but instead of algae killing fish, this happened on land.ตอนนี้ นักสิ่งแวดล้อมส่วนมากรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับ ประกฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แต่แทนที่จะเป็นสาหร่ายฆ่าปลา นี่เกิดขึ้นบนพื้นดิน The Happening (2008)
He was a passionate environmentalist.เขาเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องการศึกษาถึงสิ่งต่างๆในธรรมชาติมาก Magus (2012)
Well, they're environmentalists.ก็พวกเขาเป็นนักอนุรักษ์ Kupale (2012)
There's no shortage of enemies to the logging industry, from climate change environmentalists to animal rights activists.ในธุรกิจตัดไม้มีศัตรูอยู่มากมาย ตั้งแต่นักอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จนไปถึงนักอนุรักษ์สิทธิสัตว์ Alchemy (2013)
Environmentalists are trying to determine the cause of death.นักสิ่งแวดล้อมต่างพยายาม... ค้นหาเหตุการตาย... World War Z (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักสิ่งแวดล้อม[N] environmentalist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใฝ่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak singwaētløm) EN: environmentalist   FR: environnementaliste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIRONMENTALIST    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L AH0 S T
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N T AH0 L AH0 S
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L AH0 S S
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L AH0 S T S
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N T AH0 L AH0 S S
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L AH0 S T S
ENVIRONMENTALIST    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L AH0 S T S
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N T AH0 L AH0 S T S
ENVIRONMENTALIST    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L AH0 S T
ENVIRONMENTALIST    EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist [Add to Longdo]
環境保護主義者[かんきょうほごしゅぎしゃ, kankyouhogoshugisha] (n) environmentalist [Add to Longdo]
環境保護論者[かんきょうほごろんしゃ, kankyouhogoronsha] (n) environmentalist [Add to Longdo]
環境問題専門家[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 environmentalist
   n 1: someone who works to protect the environment from
      destruction or pollution [syn: {environmentalist},
      {conservationist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top