ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

environ

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -environ-, *environ*
Possible hiragana form: えんう゛ぃろん
English-Thai: Longdo Dictionary
environment(n) สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
environ[VT] ล้อมรอบ, See also: ห้อมล้อม, Syn. encircle, surround
environment[N] สภาพแวดล้อม, See also: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
environmentalist[N] นักสิ่งแวดล้อม, See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
environ(เอนไว'เริน) vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,ตีวงล้อม,ทำวงล้อม,หุ้มห่อ., Syn. surround
environment(เอนไว'เรินเมินทฺ) n. สิ่งแวดล้อม,ภาวะสิ่งแวดล้อม,การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ,สิ่งที่หุ้มห่อ, See also: environmental adj. ดูenvironment, Syn. surroundings,
environs(เอนไว'เรินซ) n.,pl. สิ่งที่ล้อมรอบ,ส่วนที่ล้อมรอบ,ชานเมือง,เขตรอบเมือง., Syn. suburbs,

English-Thai: Nontri Dictionary
environ(vt) ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม,ตีวงล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
environment๑. สิ่งแวดล้อม๒. สภาพแวดล้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
environmentสิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental and occupational medicineเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental artศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental diseaseโรคเหตุสิ่งแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental geochemistryธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental geologyธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental health๑. อนามัยสิ่งแวดล้อม๒. วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental impact statementถ้อยแถลงการกระทบสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmentสิ่งแวดล้อม
สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Environmentสภาวะแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
environmentสิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Environment (Aesthetics)สิ่งแวดล้อม (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Environment and childrenสิ่งแวดล้อมกับเด็ก [TU Subject Heading]
Environment Controlการควบคุมสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environment Factorsอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environment Temperatureอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environment, Badสิ่งแวดล้อมที่เลว [การแพทย์]
Environment, Biologicalสิ่งแวดล้อมทางชีวะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
environmental (adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
environmental science (n ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's too cold to work here without environment suits.มันหนาวเกินไปที่จะทำงานที่นี่ โดยไม่ต้องเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I can't do that kind of time. I don't belong in that kind of environment.ถ้าจับได้เมื่อไหร่นะ ชั้นจะไปฆ่ามันเอง นี่ กายึน ไปไหนนะ Hero (1992)
All things change in a dynamic environment.ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม. Ghost in the Shell (1995)
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ Contact (1997)
- Internal environment looks normal.อ่านหลักของคุณ? สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีลักษณะปกติ Contact (1997)
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง Event Horizon (1997)
Isabella Zancona's environment remains classified.เรื่องอิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นความลับสุดยอด The Jackal (1997)
No. They're not products of their environments.ไม่ นั้นเป็นผล ของสิ่งแวดล้อมของพวกมัน American History X (1998)
Even the Ryslampa wire lamps of environmentally-friendly unbleached paper.(เพลง) ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา.. Fight Club (1999)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
environAcclimate a plant to a new environment.
environAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
environArrest the deterioration of the natural environment.
environAs is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.
environChildren need a happy home environment.
environComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
environDid the world really act as fast as possible to meet the threat to the environment?
environDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
environEnvironmental changes gave rise to new species.
environEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
environEnvironmental problems call for quick action.
environEverybody will have to pitch in to save the environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรอบข้าง[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม[N] environment, Syn. สภาพแวดล้อม
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[N] environmental pollution, See also: environmental impurity, Example: มลพิษทางสภาวะแวดล้อมเกิดจากความสกปรกที่มนุษย์สร้างขึ้น
สภาพแวดล้อม[N] environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
สิ่งแวดล้อม[N] surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
ที่แวดล้อม[N] surrounding, See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring, Syn. สิ่งแวดล้อม, บริเวณแวดล้อม
นักสิ่งแวดล้อม[N] environmentalist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใฝ่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม
สิ่งเเวดล้อม[N] environment, See also: surroundings

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณนั้น ๆ[X] (børiwēn nan-nan) EN: about   FR: aux environs de
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap singwaētløm) EN: human being and environment   
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt saphāwa waētløm) EN: environmental ethics   
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (jittawitthayā singwaētløm) EN: environmental psychology   FR: psychologie environnementale [f]
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān anurak singwaētløm) EN: environment conservation   FR: protection de l'environnement [f]
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān khumkhrøng singwaētløm) EN: environment protection   FR: protection de l'environnement [f]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom) EN: Environmental Management System   FR: système de management environnemental [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIRONS    EH0 N V AY1 R AH0 N Z
ENVIRONIC    EH2 N V AY0 R AO1 N IH0 K
ENVIRONICS    EH2 N V AY0 R AO1 N IH0 K S
ENVIRONMENT    AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T
ENVIRONMENTS    AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T S
ENVIRONMENTAL    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L
ENVIRONMENTAL    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L
ENVIRONMENT'S    AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T S
ENVIRONMENTALLY    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L IY0
ENVIRONMENTALLY    AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
environ    (v) ˈɪnvˈaɪərən (i1 n v ai1 @ r @ n)
environs    (v) ˈɪnvˈaɪərənz (i1 n v ai1 @ r @ n z)
environed    (v) ˈɪnvˈaɪərənd (i1 n v ai1 @ r @ n d)
environing    (v) ˈɪnvˈaɪərənɪŋ (i1 n v ai1 @ r @ n i ng)
environment    (n) ˈɪnvˈaɪərənmənt (i1 n v ai1 @ r @ n m @ n t)
environments    (n) ˈɪnvˈaɪərənmənts (i1 n v ai1 @ r @ n m @ n t s)
environmental    (j) ˈɪnvˌaɪərənmˈɛntl (i1 n v ai2 @ r @ n m e1 n t l)
environmentally    (a) ˈɪnvˌaɪərənmˈɛntəliː (i1 n v ai2 @ r @ n m e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings, #382 [Add to Longdo]
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] environmental protection, #1,803 [Add to Longdo]
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, / ] environmental pollution, #11,153 [Add to Longdo]
[jiōng, ㄐㄩㄥ, ] environs; wilderness, #231,912 [Add to Longdo]
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, / ] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection, #373,555 [Add to Longdo]
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评 [Add to Longdo]
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE [Add to Longdo]
インバイアロンメント[, inbaiaronmento] (n) environment [Add to Longdo]
ウィンドウ環境[ウィンドウかんきょう, uindou kankyou] (n) {comp} windowing environment [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
エンバイロメント[, enbairomento] (n) environment [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] (n) {comp} operating environment [Add to Longdo]
オンライン処理環境[オンラインしょりかんきょう, onrain shorikankyou] (n) {comp} online processing environment [Add to Longdo]
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment [Add to Longdo]
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment [Add to Longdo]
ワーク環境[ワークかんきょう, wa-ku kankyou] work environment [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 environ
   v 1: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The
      forest surrounds my property" [syn: {surround}, {environ},
      {ring}, {skirt}, {border}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top