ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envious

EH1 N V IY0 AH0 S   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envious-, *envious*, enviou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envious[ADJ] อยากได้ของของคนอื่น, See also: อยากเป็นเหมือนคนอื่น, อิจฉา, ริษยา, Syn. covetous, jealous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envious(เอน'เวียส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้อิจฉา, See also: enviousness n. ดูenvious

English-Thai: Nontri Dictionary
envious(adv) อิจฉา,ริษยา,อิจฉาตาร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five years ago, I would've gone after it myself. I'm rather envious.5 ปีก่อน, ผมอาจจะไปตามหามันด้วยตัวเอง ผมอิจฉาจริงๆ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You make me feel quite envious. I have no brothers at all. Only four sisters.คุณทำให้ฉันรู้สึกอิจฉาแล้วล่ะ ฉันไม่มีพี่หรือน้องชายเลย มีแค่พี่สาวน้องสาวสี่คน Episode #1.5 (1995)
Envious?อิจฉาเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Sayuri, today, even the cherry blossoms are envious of her.ซายูริ วันนี้ แม้แต่ดอกต้นเชอร์รี่ คงยังต้องอิจฉาเธอ Memoirs of a Geisha (2005)
No way! I'm so envious!ฉันอิจฉาจัง! Boys Over Flowers (2005)
I'm so envious.ฉันอิจฉาจัง A Millionaire's First Love (2006)
So other kids were very envious of me.ดังนั้นเด็กอื่นๆจึงรู้สึกอิจฉา Almost Love (2006)
Aren't you envious at all?คุณไม่อิจฉาเขาบางเลยเหรอ? Love Now (2007)
There you go, getting all snappy again. Why should I be envious?เอาอีกแล้ว พูดไปเรื่อยอีกแล้ว ทำไมผมจะต้องอิจฉา? Love Now (2007)
All of those were interesting, it made me envious.การน่าสนใจมันถูกทำเป็นฉันน่าอิจฉา The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You must have felt envious. Oh, really.ฉันว่าน่าสงสารคุณมากกว่านะ ที่คืนนั้นถูกผุ้หญิงทิ้งน่ะ First Cup (2007)
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา Ratatouille (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enviousDon't look at her enviously.
enviousHe is envious of my good fortune.
enviousHe was envious of her way of living.
enviousHe was envious of his friend's promotion.
enviousI am envious of his success.
enviousIf someone remarked enviously: "They say that in Africa the sky is always blue," she was likely to reply absent-mindedly: "Yes, and won't it be nice to have a proper house after all these years."
enviousI was envious of the students who had studied abroad.
enviousJohn is envious of your new car.
enviousShe is envious of my good fortune.
enviousShe is envious of my success.
enviousShe was envious of her cousin's success.
enviousYou can never be happy if you feel envious of other people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิจฉาตาร้อน[ADV] enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)
ขี้อิจฉา[ADJ] envious, See also: jealous, Syn. ริษยา, อิจฉาตาร้อน, Example: ดาราที่แสดงเป็นคนขี้อิจฉาแสดงได้ถึงบทถึงบาท จนผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องจริง, Thai definition: ที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, นิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้
ขี้หึง[ADJ] jealous, See also: envious, Syn. ขี้หึงหวง, หึงหวง, Example: แม่บ้านผมเป็นคนขี้หึงมากคอยตามรังควานไปทุกหย่อมหญ้า, Thai definition: ที่หวงแหนทางเพศ ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนรักของตัวเอง
ตัวอิจฉา[N] jealous character, See also: envious character, Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา, Example: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง, Thai definition: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้
น่าอิจฉา[ADJ] jealous, See also: envious, covetous, resentful, Syn. น่าริษยา, Example: คนที่น่าอิจฉาสำหรับผมก็คือ คนที่ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการ
ตัวอิจฉา[N] jealous character, See also: envious character, covetous character, Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา, Example: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง, Thai definition: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy; be envious; be jealous   FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
อิจฉา[adj.] (itchā) EN: jealous ; envious   FR: jaloux, envieux
อิจฉาริษยา[v. exp.] (itchāritsayā) EN: envy ; be jealous ; be envious   FR: être jaloux de ... (qch)
อิจฉาตาร้อน[v. exp.] (itchā tā røn) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed   
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā røn) EN: enviously ; jealously   FR: par envie ; par jalousie
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux
ขี้อิจฉา[adj.] (khī-itchā) EN: envious ; jealous   FR: envieux ; jaloux

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIOUS    EH1 N V IY0 AH0 S
ENVIOUSLY    EH1 N V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envious    (j) ˈɛnvɪəʳs (e1 n v i@ s)
enviously    (a) ˈɛnvɪəʳsliː (e1 n v i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羡慕[xiàn mù, ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] envious; envy; admire, #2,947 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] envious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neidisch {adj} | neidischer | am neidischsten | nicht neidischenvious | more envious | most envious | unenvious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指をくわえる[ゆびをくわえる, yubiwokuwaeru] (exp,v1) (often 〜て見る) to look on enviously while doing nothing [Add to Longdo]
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
羨ましい[うらやましい, urayamashii] (adj-i) (1) envious (feeling, etc.); jealous; (2) enviable (position, etc.); (P) [Add to Longdo]
妬ましい[ねたましい, netamashii] (adj-i) jealous; envious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envious
   adj 1: showing extreme cupidity; painfully desirous of another's
       advantages; "he was never covetous before he met her";
       "jealous of his success and covetous of his possessions";
       "envious of their art collection" [syn: {covetous},
       {envious}, {jealous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top