ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enviable

EH1 N V IY0 AH0 B AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enviable-, *enviable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enviable[ADJ] เป็นที่น่าอิจฉา, See also: เป็นที่น่าริษยา, Syn. desirable, wanted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enviable(เอน'วีอะเบิล) adj. เป็นที่อิจฉา,น่าอิจฉา,เป็นที่ต้องการ., See also: enviably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
enviable(adj) น่าอิจฉา,เป็นที่ริษยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That makes 2. That's pretty enviable too.ฉันเสียใจมากๆ.. My Boss, My Hero (2006)
And then somehow, all that enviable accomplishment is destroyedแล้วอย่างไรนะเหรอ สิ่งที่น่าอิจฉา การบรรลุเป้าหมาย ถูกทำลาย Do It, Monkey (2009)
The woman who made an enviable life from nothing.ผู้หญิงที่สร้างชีวิตให้น่าอิจฉา จากที่ไม่มีอะไรเลย Mercy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enviableShe has a very enviable position.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIABLE    EH1 N V IY0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enviable    (j) ˈɛnvɪəʴbl (e1 n v i@ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
让人羡慕[ràng rén xiàn mù, ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] enviable; to be admired [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beneidenswert {adj} | beneidenswerter | am beneidenswertestenenviable | more enviable | most enviable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羨ましい[うらやましい, urayamashii] (adj-i) (1) envious (feeling, etc.); jealous; (2) enviable (position, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enviable
      adj 1: causing envy; "an enviable position"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top