ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envenom

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envenom-, *envenom*
Possible hiragana form: えんう゛ぇのん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envenom[VT] ทำให้โกรธ (คำทางการ), See also: ทำให้โกรธเคือง, ทำให้แค้นเคือง, Syn. aggravate, embitter, enrage
envenom[VT] ทำให้เป็นพิษ, Syn. contaminate, poison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envenom(เอนเวน'เนิม) vt. ทำให้เป็นพิษ,ใส่พิษลงไป,ทำให้ขม,เป็นพิษ,ทำให้เคืองแค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
envenom(vt) ทำให้มีพิษ,จุ่มยาพิษ,ใส่ยาพิษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Envenomizationพิษแมลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The heart of Envenom on earth.ใจกลางของเอลเวนดอม บนโลกใบนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The weird thing is snakes either envenomate or constrict.ที่แปลกก็คืองูจะใช้พิษ หรือไม่ก็การรัด อย่างใดอย่างหนึ่ง Dog Dean Afternoon (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envenom    (v) ˈɪnvˈɛnəm (i1 n v e1 n @ m)
envenoms    (v) ˈɪnvˈɛnəmz (i1 n v e1 n @ m z)
envenomed    (v) ˈɪnvˈɛnəmd (i1 n v e1 n @ m d)
envenoming    (v) ˈɪnvˈɛnəmɪŋ (i1 n v e1 n @ m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envenom
   v 1: cause to be bitter or resentful; "These injustices
      embittered her even more" [syn: {embitter}, {envenom},
      {acerbate}]
   2: add poison to; "Her husband poisoned her drink in order to
     kill her" [syn: {poison}, {envenom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top