ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envelopment

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envelopment-, *envelopment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envelopment[N] การหุ้มห่อ, See also: การห่อหุ้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They won't be able to hit us the way that Stannis hit you, in a double envelopment.พวกเขาจะไม่สามารถโจมตีเรา เหมือนกับแสตนนิสโจมตีท่าน แยกเป็นสองกลุ่ม Battle of the Bastards (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envelopment    (n) ˈɪnvˈɛləpmənt (i1 n v e1 l @ p m @ n t)
envelopments    (n) ˈɪnvˈɛləpmənts (i1 n v e1 l @ p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umhüllung {f} | Umhüllungen {pl}envelopment | envelopments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  envelopment
      n 1: the act of enclosing something inside something else [syn:
           {enclosure}, {enclosing}, {envelopment}, {inclosure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top