ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envelope

EH1 N V AH0 L OW2 P   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envelope-, *envelope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envelope[N] ซอง, See also: ห่อ, Syn. cover, folder, wrapper
envelope[N] ซองจดหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
envelopeซอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
envelopeสิ่งหุ้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enveloped Phenonmenaการพับขอบ [การแพทย์]
Envelopesตัวหุ้ม,เยื่อหุ้ม,สิ่งห่อหุ้ม [การแพทย์]
Envelopes, Viralเปลือกหุ้มไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง? Clue (1985)
On the desk was the envelope from Mr. Boddy.บนโต๊ะมีซองจดหมาย จากผู้พันมัสตาร์ด Clue (1985)
Where is the envelope now?แล้วซองจดหมายไปไหนแล้ว? Clue (1985)
What bag? The bag with the envelopes in it, all the money.กระเป๋าที่ใส่ซองไว้ เงินอยู่ในนั้น Goodfellas (1990)
The envelope. Shall I do the honors?ซองล่ะราเชล ขอให้ผมได้รับเกียรตินะ The Bodyguard (1992)
On the page and the envelope.บนหน้าและซองจดหมาย Wild Reeds (1994)
Oh, and I have an envelope for you from University of Montreal.มีจดหมายส่งถึงคุณ จากมหาวิทยาลัย มอนทรีออล The Red Violin (1998)
He handed them out in sealed envelopes.ป่าว. เฮอะ! Fight Club (1999)
I just put the post cards in an envelope.เพิ่งเอาโปสการ์ด ใส่ซอง The Story of Us (1999)
It's in an envelope over there on the mantelpiece.อยู่ในซองนั่นไง บนหิ้งเหนือเตาผิง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Didn't I have an envelope with me?ฉันไม่ได้ถือซองมาด้วยหรอ? Yomigaeri (2002)
For your information, the blood on this envelope is Type A.เลือดที่ติดอยู่ที่ซองนี้เป็นเลือดกร๊ป เอ Yomigaeri (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envelopeAn office girl was robbed of the envelope containing 100,000 yen on her way back from the bank.
envelopeDid you put a stamp on the envelope?
envelopeEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
envelopeHe cut the envelope open.
envelopeHe opened the envelope only to be disappointed.
envelopeHe ripped the envelope open.
envelopeI already have an envelope.
envelopeI forget to attach a stamp to the envelope.
envelopeI have to put a stamp on the envelope.
envelopeI need an envelope.
envelopeI need an envelope, a piece of paper, and pencil or a pen.
envelopeI opened the envelope and pulled out a letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอง[N] envelope, See also: case, wrapping, Syn. ปลอก, Count unit: ซอง, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
ซองจดหมาย[N] envelope, See also: letter envelope, Example: เลขาเขาลืมผนึกซองจดหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดประจำ, Count unit: ซอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ปิดผนึกซองจดหมาย [v. exp.] (pitphaneuk søng jotmāi) EN: seal an envelope   FR: fermer une enveloppe
ซอง[n.] (søng) EN: envelope ; case ; wrapping   FR: enveloppe [f] ; étui [m]
ซอง[n.] (søng) EN: [classifier : envelopes ; packs of cigarettes, pack ; package ; case ; packet]   FR: [classificateur : enveloppes ; cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองจดหมาย [n.] (søng jotmāi) EN: envelope ; letter envelope   FR: enveloppe [f]
ซองขาว[n. exp.] (søng khāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVELOPE    EH1 N V AH0 L OW2 P
ENVELOPED    EH0 N V EH1 L AH0 P T
ENVELOPES    EH1 N V AH0 L OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envelope    (n) ˈɛnvəloup (e1 n v @ l ou p)
enveloped    (v) ˈɪnvˈɛləpt (i1 n v e1 l @ p t)
envelopes    (n) ˈɛnvəloups (e1 n v @ l ou p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hán, ㄏㄢˊ, ] envelope; case; letter, #9,157 [Add to Longdo]
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, / ] envelope; outer shell, #9,258 [Add to Longdo]
信封[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, ] envelope, #15,148 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefumschlag {m}; Umschlag {m}; Briefkuvert {n}; Kuvert {n} | Briefumschläge {pl}; Umschläge {pl}; Briefkuverts {pl}; Kuverts {pl} | Umschlag mit eigener Adresse | freigemachter Umschlag mit eigener Adresse | frankierter Rückumschlag | gepolsterter Umschlag; wattierter Umschlag | gummierter Briefumschlagenvelope | envelopes | self-addressed envelope | self-addressed and stamped envelope | self-addressed stamped envelope [Am.] | padded envelope | adhesive envelope [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンベロープ[, enbero-pu] (n) envelope [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
宛名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope) [Add to Longdo]
花被[かひ, kahi] (n) perianth; floral envelope [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
給料袋[きゅうりょうぶくろ, kyuuryoubukuro] (n) pay envelope [Add to Longdo]
金一封[きんいっぷう, kin'ippuu] (n) gift of money (contained in an envelope) [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
糊付き封筒[のりつきふうとう, noritsukifuutou] (n) adhesive envelope [Add to Longdo]
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
封筒[ふうとう, fuutou] envelope [Add to Longdo]
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  envelope
      n 1: a flat (usually rectangular) container for a letter, thin
           package, etc.
      2: any wrapper or covering
      3: a curve that is tangent to each of a family of curves
      4: a natural covering (as by a fluid); "the spacecraft detected
         an envelope of gas around the comet"
      5: the maximum operating capability of a system (especially an
         aircraft); "test pilots try to push the envelope"
      6: the bag containing the gas in a balloon [syn: {envelope},
         {gasbag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top