ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envelop

EH0 N V EH1 L AH0 P   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envelop-, *envelop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envelop[VT] หุ้มห่อ, Syn. cover, enclose, wrap up
envelope[N] ซอง, See also: ห่อ, Syn. cover, folder, wrapper
envelope[N] ซองจดหมาย
envelop in[PHRV] ห่ออยู่ใน, See also: swathe in; wrap in
envelop in[PHRV] ห้อมล้อมด้วย, See also: โอบล้อมด้วย, Syn. swathe in, wrap in
envelopment[N] การหุ้มห่อ, See also: การห่อหุ้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
envelopeซอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
envelopeสิ่งหุ้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enveloped Phenonmenaการพับขอบ [การแพทย์]
Envelopesตัวหุ้ม,เยื่อหุ้ม,สิ่งห่อหุ้ม [การแพทย์]
Envelopes, Viralเปลือกหุ้มไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง? Clue (1985)
On the desk was the envelope from Mr. Boddy.บนโต๊ะมีซองจดหมาย จากผู้พันมัสตาร์ด Clue (1985)
Where is the envelope now?แล้วซองจดหมายไปไหนแล้ว? Clue (1985)
What bag? The bag with the envelopes in it, all the money.กระเป๋าที่ใส่ซองไว้ เงินอยู่ในนั้น Goodfellas (1990)
The envelope. Shall I do the honors?ซองล่ะราเชล ขอให้ผมได้รับเกียรตินะ The Bodyguard (1992)
On the page and the envelope.บนหน้าและซองจดหมาย Wild Reeds (1994)
And then, they cannot avoid their desire... to release that beauty and envelop me in it.และไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงปรารถนา เพื่อปล่อยความงดงามนั้น และห่อหุ้มผมไว้ข้างใน Don Juan DeMarco (1994)
Oh, and I have an envelope for you from University of Montreal.มีจดหมายส่งถึงคุณ จากมหาวิทยาลัย มอนทรีออล The Red Violin (1998)
He handed them out in sealed envelopes.ป่าว. เฮอะ! Fight Club (1999)
I just put the post cards in an envelope.เพิ่งเอาโปสการ์ด ใส่ซอง The Story of Us (1999)
It's in an envelope over there on the mantelpiece.อยู่ในซองนั่นไง บนหิ้งเหนือเตาผิง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Didn't I have an envelope with me?ฉันไม่ได้ถือซองมาด้วยหรอ? Yomigaeri (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envelopAn office girl was robbed of the envelope containing 100,000 yen on her way back from the bank.
envelopDid you put a stamp on the envelope?
envelopEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
envelopHe cut the envelope open.
envelopHe opened the envelope only to be disappointed.
envelopHe ripped the envelope open.
envelopI already have an envelope.
envelopI forget to attach a stamp to the envelope.
envelopI have to put a stamp on the envelope.
envelopI need an envelope.
envelopI need an envelope, a piece of paper, and pencil or a pen.
envelopI opened the envelope and pulled out a letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอง[N] envelope, See also: case, wrapping, Syn. ปลอก, Count unit: ซอง, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
ซองจดหมาย[N] envelope, See also: letter envelope, Example: เลขาเขาลืมผนึกซองจดหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดประจำ, Count unit: ซอง
กรูม[V] cover, See also: envelop, enwrap, Syn. กรอม, คลุม, Example: หลังคากรูมบ้านไว้ทั้งหมด
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[n.] (hø) EN: wrap ; package ; envelop   
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir
ห่อของ[v. exp.] (hø khøng) EN: wrap   FR: emballer ; envelopper
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop   FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVELOP    EH0 N V EH1 L AH0 P
ENVELOPE    EH1 N V AH0 L OW2 P
ENVELOPS    EH0 N V EH1 L AH0 P S
ENVELOPED    EH0 N V EH1 L AH0 P T
ENVELOPES    EH1 N V AH0 L OW2 P S
ENVELOPING    EH0 N V EH1 L AH0 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envelop    (v) ˈɪnvˈɛləp (i1 n v e1 l @ p)
envelope    (n) ˈɛnvəloup (e1 n v @ l ou p)
envelops    (v) ˈɪnvˈɛləps (i1 n v e1 l @ p s)
enveloped    (v) ˈɪnvˈɛləpt (i1 n v e1 l @ p t)
envelopes    (n) ˈɛnvəloups (e1 n v @ l ou p s)
enveloping    (v) ˈɪnvˈɛləpɪŋ (i1 n v e1 l @ p i ng)
envelopment    (n) ˈɪnvˈɛləpmənt (i1 n v e1 l @ p m @ n t)
envelopments    (n) ˈɪnvˈɛləpmənts (i1 n v e1 l @ p m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hán, ㄏㄢˊ, ] envelope; case; letter, #9,157 [Add to Longdo]
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, / ] envelope; outer shell, #9,258 [Add to Longdo]
笼罩[lǒng zhào, ㄌㄨㄥˇ ㄓㄠˋ, / ] envelop; shroud, #9,756 [Add to Longdo]
信封[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, ] envelope, #15,148 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンベロープ[, enbero-pu] (n) envelope [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
宛名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope) [Add to Longdo]
花被[かひ, kahi] (n) perianth; floral envelope [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
給料袋[きゅうりょうぶくろ, kyuuryoubukuro] (n) pay envelope [Add to Longdo]
金一封[きんいっぷう, kin'ippuu] (n) gift of money (contained in an envelope) [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
糊付き封筒[のりつきふうとう, noritsukifuutou] (n) adhesive envelope [Add to Longdo]
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
封筒[ふうとう, fuutou] envelope [Add to Longdo]
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envelop
   v 1: enclose or enfold completely with or as if with a covering;
      "Fog enveloped the house" [syn: {envelop}, {enfold},
      {enwrap}, {wrap}, {enclose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top