ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enunciate

AH0 N AH1 N S IY0 EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enunciate-, *enunciate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enunciate[VT] ประกาศอย่างชัดเจน, See also: แถลงการณ์อย่างชัดแจ้ง, Syn. announce, declare, proclaim
enunciate[VT] พูดอย่างชัดเจน, Syn. articulate, pronounce, sound
enunciate[VI] พูดอย่างชัดเจน, Syn. articulate, pronounce, sound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate

English-Thai: Nontri Dictionary
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The swish and flick. Good. Oh, and enunciate.โบกนิดสะบัดหน่อย ดี อ้อ แล้วร่ายคาถา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
And sir, please make sure you enunciate R from L, and P from F correctly.อ้อ, อาจารย์ค่ะ กรุณาทำความเข้าใจด้วย อาจารย์ควรออกเสียง R กับ L, และออกเสียง P กับ F ให้ถูกต้องด้วยน่ะค่ะ Baby and I (2008)
Maybe I didn't enunciate myself.บางที ฉันจะไม่ออกเสียงของฉัน Dirt Nap (2008)
- You're gonna enunciate, right?-ต้องออกเสียงดังๆ หน่อย Duplicity (2009)
... whenI thinkaboutyou , I can barely enunciate.พอนึกถึงคุณ เลยพูดไม่ออก Duplicity (2009)
- Don't mumble, Adam. Enunciate./ อย่าพึมพำอดัม พูดชัดๆ Did You Hear About the Morgans? (2009)
Enunciate.รักษาด้วยลูกแก้ววิเศษ The King's Speech (2010)
- Every time you said the letter N or M they sound the same. So really enunciate.ทุกครั้งที่อ่านตัวเอ็นหรือเอ็ม มันฟังเหมือนกัน พูดให้ชัดเจน Royal Wedding (2011)
- Enunciate.-พูดชัดเจน Royal Wedding (2011)
Do you need me to repeat the question, maybe enunciate more clearly?อยากให้ฉันถามซ้ำ หรืออยากให้พูดชัดๆมากกว่านี้? Magic Bullet (2011)
Could you enunciate that last word a little bit?ขอเน้นๆ ตรงคำสำคัญได้มั้ย The Angry Birds Movie (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENUNCIATE    AH0 N AH1 N S IY0 EY2 T
ENUNCIATE    IY0 N AH1 N S IY0 EY2 T
ENUNCIATED    AH0 N AH1 N S IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enunciate    (v) ˈɪnˈʌnsɪɛɪt (i1 n uh1 n s i ei t)
enunciated    (v) ˈɪnˈʌnsɪɛɪtɪd (i1 n uh1 n s i ei t i d)
enunciates    (v) ˈɪnˈʌnsɪɛɪts (i1 n uh1 n s i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏伝神道[うでんしんとう, udenshintou] (n) Uden Shinto (Shinto doctrines enunciated by Kamo no Norikiyo of Kamigamo Shrine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enunciate
   v 1: speak, pronounce, or utter in a certain way; "She
      pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip
      wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
      [syn: {pronounce}, {articulate}, {enounce}, {sound out},
      {enunciate}, {say}]
   2: express or state clearly [syn: {articulate}, {enunciate},
     {vocalize}, {vocalise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top