ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enumeration

AH0 N UW2 M ER0 EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enumeration-, *enumeration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enumeration[N] การแจกแจง, See also: การระบุ, การจาระไน

English-Thai: Nontri Dictionary
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enumerationการแจงนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enumerationการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
enumerationการแจงนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
enumeration districtเขตแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enumeration การแจงนับ
วิธีการดำเนินการเพื่อแจงนับประชากรทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างจากการนับ (count) [สิ่งแวดล้อม]
Enumerationข้อมูลที่ได้จากการนับ,การแจงนับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน[n. exp.] (khanakammakān phitjāranā khā tøpthaēn) EN: renumeration committee ; compensation committee   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENUMERATION    AH0 N UW2 M ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enumeration    (n) ˈɪnjˌuːmərˈɛɪʃən (i1 n y uu2 m @ r ei1 sh @ n)
enumerations    (n) ˈɪnjˌuːmərˈɛɪʃənz (i1 n y uu2 m @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzählung {f} | Aufzählungen {pl}enumeration | enumerations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国尽くし[くにずくし, kunizukushi] (n) enumeration of the names of countries [Add to Longdo]
枚挙[まいきょ, maikyo] (n,vs,adj-no) enumeration; (P) [Add to Longdo]
羅列[られつ, raretsu] (n,vs) enumeration; (P) [Add to Longdo]
列記[れっき, rekki] (n,vs) list; enumeration [Add to Longdo]
列挙[れっきょ, rekkyo] (n,vs) enumeration; list; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enumeration
   n 1: a numbered list [syn: {enumeration}, {numbering}]
   2: the act of counting; reciting numbers in ascending order;
     "the counting continued for several hours" [syn: {count},
     {counting}, {numeration}, {enumeration}, {reckoning},
     {tally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top