ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enumerate

IH0 N UW1 M ER0 EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enumerate-, *enumerate*
Possible hiragana form: えぬめらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enumerate(vt) แจกแจง, See also: แจง, จาระไน, Syn. specify
enumerate(vt) นับจำนวน, Syn. count, number

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ,ยกตัวอย่าง,ระบุ,ยกขึ้นมากล่าว,จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enumerateแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
enumerated powersอำนาจตามที่ระบุไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enumerated powersอำนาจตามที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enumerateThey are too numerous to enumerate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกแจง(v) enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai Definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENUMERATE IH0 N UW1 M ER0 EY2 T
ENUMERATED IH0 N UW1 M ER0 EY2 T IH0 D
ENUMERATES IH0 N UW1 M ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enumerate (v) ˈɪnjˈuːmərɛɪt (i1 n y uu1 m @ r ei t)
enumerated (v) ˈɪnjˈuːmərɛɪtɪd (i1 n y uu1 m @ r ei t i d)
enumerates (v) ˈɪnjˈuːmərɛɪts (i1 n y uu1 m @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き連ねる;書連ねる[かきつらねる, kakitsuraneru] (v1,vt) to make a list; to enumerate [Add to Longdo]
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1,vt) to enumerate; to count up [Add to Longdo]
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1,vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P) [Add to Longdo]
並べ立てる[ならべたてる, narabetateru] (v1,vt) to enumerate [Add to Longdo]
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enumerate
   v 1: specify individually; "She enumerated the many obstacles
      she had encountered"; "The doctor recited the list of
      possible side effects of the drug" [syn: {enumerate},
      {recite}, {itemize}, {itemise}]
   2: determine the number or amount of; "Can you count the books
     on your shelf?"; "Count your change" [syn: {count}, {number},
     {enumerate}, {numerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top