ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enumerable

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enumerable-, *enumerable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้,ซึ่งยกตัวอย่างได้,ซึ่งระบุได้,ซึ่งจาระไนได้
denumerable(ดินิว'เมอระเบิล) adj. นับได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enumerable set; denumerable setเซตอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可付番集合[かふばんしゅうごう, kafubanshuugou] (n) (obsc) (See 可算集合) denumerable set; countable set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enumerable
   adj 1: that can be counted; "countable sins"; "numerable assets"
       [syn: {countable}, {denumerable}, {enumerable},
       {numerable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top