ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrust to

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrust to-, *entrust to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrust to[PHRV] มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา), Syn. intrust to, trust to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the task I entrust to you along with all my fortune.นี่คือภารกิจที่ลุงไว้วางใจ มอบให้หลานพร้อมกับมรดก John Carter (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment) [Add to Longdo]
頼む(P);恃む;憑む[たのむ, tanomu] (v5m) (1) to request; to beg; to ask; (2) to call; to order; to reserve; (3) to entrust to; (4) (esp. 恃む) to rely on; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top