ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrust

EH0 N T R AH1 S T   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrust-, *entrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrust[VT] มอบความรับผิดชอบให้, Syn. commit, consign
entrust to[PHRV] มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา), Syn. intrust to, trust to
entrust with[PHRV] มอบความไว้วางใจให้ด้วย, Syn. intrust with, trust with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrust(เอนทรัสทฺ') {entrusted,entrusting,entrusts} vt. มอบความรับผิดชอบ,มอบความไว้วางใจ., See also: entrustment n. ดูentrust, Syn. intrust

English-Thai: Nontri Dictionary
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrustมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่ Suspiria (1977)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
The cup that caught His blood at the Crucifixion and was entrusted to Joseph of Arimathea.จอกนี้ยังเคยรองรับพระโลหิตของพระองค์ ตอนถูกตรึงกางเขน และได้ มอบความรับผิดชอบให้โจเซฟแห่งอารามาเทีย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
After the Grail was entrusted to Joseph of Arimathea, it disappeared, and was lost for a thousand years before it was found again by three knights of the First Crusade.หลังจากได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ แก่โจเซฟแห่งอารามาเทีย, มันหายไป และหายสาบสูญไปนับพันปี ก่อนที่จะค้นพบอีกครั้ง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Our thanks to the government of China... for entrusting us with this marvelous collection.ทางเราขอขอบคุณต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจมอบชุดสะสมสูงค่านี้ The Red Violin (1998)
Mr. President, I'm entrusting you with my soon-to-be-naked wife.ท่านประธานาธิบดี ผมขอปฏิญาณตนด้วย ภรรยาของผม ผู้ซึ่งกำลังจะเปลือย The Story of Us (1999)
I would like to entrust it to you.ฉันต้องการจะมอบสิ่งนั้นให้เธอ Hoshi no koe (2002)
Over time the clues were lost or forgotten, until only one remained - and that was the secret that Charles Carroll entrusted to young Thomas Gates.เวลาผ่านไป ลายแทงก็หายหรือถูกลืมไป, จนกระทั่งเหลืออยู่ชิ้นเดียว... - National Treasure (2004)
Madam Midori, I entrust my lord to you.คุณมิโดริ! ผมขอมอบความไว้วางใจท่านหัวหน้าให้คุณ. Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
People who aren't in love don't entrust each other with their hearts.คนที่ไม่ตกหลุมรัก จะไม่วางใจในตัวอีกฝ่ายหรอกนะ Innocent Steps (2005)
There is no trust so they don't entrust each other with their bodies, too.ไม่มีความเชื่อใจถ้าไม่วางใจ ในกันและกัน รวมทั้งร่างกาย ด้วย Innocent Steps (2005)
I am entrusting you with a duty.ข้าไว้ใจเจ้าทำหน้าที่นี้ Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrustBut Jesus would not entrust himself to them.
entrustCan I entrust the task to you?
entrustHe was entrusted with the sales of computers.
entrustI entrusted my money to him.
entrustI entrusted my property to him.
entrustI entrusted my property to the lawyer.
entrustI entrusted my wife with the family finances.
entrustShe entrusted her baby to her divorced husband.
entrustShe entrusted her husband with a letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝากผีฝากไข้[V] entrust oneself to the care of someone, See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age, Example: แม่หวังฝากผีฝากไข้ลูกสาวไว้กับเขา เพราะพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว, Thai definition: ยึดถือเป็นที่พึ่งจนวันตาย
ฝาก[V] deposit, See also: entrust, leave with somebody, place under the care of, Example: ทุกๆ เดือนเขาจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก, Thai definition: มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ฝากไข้[V] entrust oneself to the care of somebody, See also: let the other take care during sickness, , Example: ผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันอยากจะฝากผีฝากไข้, Thai definition: มอบหมายให้รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้
ฝากฝัง[V] entrust, See also: put into the care of, put something in somebody's charge, Example: ผมจึงขอร้องคุณพ่อให้ช่วยฝากฝังผมเป็นลูกศิษย์วัดคงคารามด้วย, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยอุปการะ
ไว้ธุระ[V] leave the matter to, See also: entrust with an assignment, Syn. มอบธุระ, Example: เขาไว้ธุระให้กับเลขาของเขาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาลูกค้า, Thai definition: มอบงานให้ทำ, มอบหมายงาน
การฝาก[N] entrustment, See also: deposit, leaving, commendation, recommendation, placing, Example: การฝากให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของลูก หากคนเลี้ยงไม่ระวังเด็กอาจไม่ปลอดภัยได้, Thai definition: การมอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา เช่น การฝากตัว การฝากบ้าน, การให้ปรากฏเป็นเกียรติ เช่น การฝากชื่อเสียง การฝากฝีมือ, การให้นำไปหรือให้ทำแทนตัว เช่น การฝากจดหมาย การฝากหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
การฝาก[n.] (kān fāk) EN: entrustment   
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge   FR: délégation [f]
มอบหมาย[v.] (møpmāi) EN: assign ; commit ; entrust   FR: charger de ; confier
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted   
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced   FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; avoir foi (en qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRUST    EH0 N T R AH1 S T
ENTRUSTED    EH0 N T R AH1 S T AH0 D
ENTRUSTING    EH0 N T R AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrust    (v) ˈɪntrˈʌst (i1 n t r uh1 s t)
entrusts    (v) ˈɪntrˈʌsts (i1 n t r uh1 s t s)
entrusted    (v) ˈɪntrˈʌstɪd (i1 n t r uh1 s t i d)
entrusting    (v) ˈɪntrˈʌstɪŋ (i1 n t r uh1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委托[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, / ] entrust; trust, #2,819 [Add to Longdo]
托付[tuō fù, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˋ, ] entrust, #24,260 [Add to Longdo]
受托[shòu tuō, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ, / ] entrusted, #26,328 [Add to Longdo]
交托[jiāo tuō, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄛ, ] entrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
委嘱(P);依嘱[いしょく, ishoku] (n,vs) entrusting (with); (P) [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] (n,vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) [Add to Longdo]
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment) [Add to Longdo]
一任[いちにん, ichinin] (n,vs) entrusting; (P) [Add to Longdo]
寄託[きたく, kitaku] (n,vs) deposit; entrusting [Add to Longdo]
言付かる[ことづかる, kotodukaru] (v5r,vt) to be entrusted with; to be asked to [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrust
   v 1: confer a trust upon; "The messenger was entrusted with the
      general's secret"; "I commit my soul to God" [syn:
      {entrust}, {intrust}, {trust}, {confide}, {commit}]
   2: put into the care or protection of someone; "He left the
     decision to his deputy"; "leave your child the nurse's care"
     [syn: {entrust}, {leave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top