ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrepreneur

AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrepreneur-, *entrepreneur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrepreneur[N] นักลงทุนทางการเงิน, Syn. contractor, enterpriser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you're gonna be talkin' about how the economies of Virginia and Pennsylvania... were entrepreneurial and capitalist way back in 1740.แล้วจะบอกว่าเศรษฐกิจของเอวจิเนียกับ แพนวิลวาเนียเป็นแบบรัฐวิสาหกิจ กับนายทุนย้อนไปเมื่อปี 1 740 Good Will Hunting (1997)
So you're an entrepreneur, too?อาจารย์ทำธุรกิจด้วยเหรอคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า Firewall (2006)
Hey, there's that entrepreneur you like.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง... Harold (2008)
I'm an entrepreneur.เป็นนักลงทุนย่ะ Mine (2008)
His father is william haversham, genius entrepreneur.พ่อของเขาคือวิลเลียม แฮเวอร์แชม ผู้ประกอบการอัจฉริยะ Ghosts (2008)
Where I'm standing with entrepreneur, Jason Wang.ที่ซึ่งผมอยู่กับ ผู้บริหารกิจการ เจสัน แวง Chuck Versus the Best Friend (2009)
Excuse me. Is this "unleash your inner entrepreneur"?ขอโทษครับ.ที่นี่คือ\"unleash\\ผู้ประกอบการภายในของคุณ? Pilot (2009)
Now, our first guest is an author and an entrepreneur.ขณะนี้ แขกคนแรกของพวกเราคือนักเขียนและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจ S.O.B. (2009)
He was the entrepreneur.เขาเป็นผู้ประกอบการ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Some entrepreneurial huckster's attempt to sell us on the idea that the odds of the future happening can be "calculated."ผู้ประกอบการบางราย พยายามขายความคิด ให้กับเรา ค่าประมาณการคร่าวๆ ของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่น สามารถคำนวนเอาได้ Playing Cards with Coyote (2009)
I'm an entrepreneur.ผมเป็นผู้ประกอบการ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrepreneurEveryone is an entrepreneur.
entrepreneurHis claim is really the same as the one Benson proposed in Entrepreneurs.
entrepreneurThe company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.
entrepreneurThe new venture was financed by a group of entrepreneurs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ผู้ประกอบการ[N] entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (phū damnoēn thurakit) EN: entrepreneur   
ผู้ประกอบการ[n.] (phūprakøpkān) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon   FR: entrepreneur [m]
ผู้ประกอบธุรกิจ[n. exp.] (phū prakøp thurakit) EN: businessperson ; entrepreneur   
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director   FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREPRENEUR    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1
ENTREPRENEUR    AA2 N T R AH0 P R AH0 N UH1 R
ENTREPRENEURS    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 Z
ENTREPRENEUR'S    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 Z
ENTREPRENEURIAL    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 IY0 AH0 L
ENTREPRENEURIALI    EH2 N T R AH0 P R AH0 N UW2 R IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
ENTREPRENEURSHIP    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrepreneur    (n) ˌɒntrəprənˈɜːʴr (o2 n t r @ p r @ n @@1 r)
entrepreneurs    (n) ˌɒntrəprənˈɜːʴz (o2 n t r @ p r @ n @@1 z)
entrepreneurial    (j) ˌɒntrəprənˈɜːʴrɪəʴl (o2 n t r @ p r @ n @@1 r i@ l)
entrepreneurship    (n) ˈɒntrəprənjˈuəʴʃɪp (o1 n t r @ p r @ n y u@1 sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist, #4,037 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
企業家[きぎょうか, kigyouka] (n) industrialist; entrepreneur; (P) [Add to Longdo]
起業家[きぎょうか, kigyouka] (n) entrepreneur; person who starts a new business [Add to Longdo]
起業家精神[きぎょうかせいしん, kigyoukaseishin] (n) entrepreneurial spirit [Add to Longdo]
事業主[じぎょうぬし, jigyounushi] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
自前[じまえ, jimae] (n,adj-no) (1) taking care of one's responsibilities by oneself; one's own efforts; one's own expense; (2) going into business for oneself (selling one's own products); entrepreneur of such a business; (P) [Add to Longdo]
社会起業家[しゃかいきぎょか, shakaikigyoka] (n) (See 社会的企業) social entrepreneur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entrepreneur
      n 1: someone who organizes a business venture and assumes the
           risk for it [syn: {entrepreneur}, {enterpriser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top