ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entreat

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entreat-, *entreat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entreat(vt) อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat(vi) อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreaty(n) การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication
entreat of(phrv) ร้องขอ, See also: เรียกร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore, beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
entreat(vi, vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entreatHe entreated his wife not to leave him.
entreatHe entreated us help him.
entreatI entreat your pardon.
entreatI entreat you to go and see him.
entreatStop yelling, I entreat you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายาจนะ(n) request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
คำร้อง[khamrøng] (n) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion  FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[khamrøngkhø] (n) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request  FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[khamrøngthuk] (n) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit  FR: requête [f]
...ล่ะ[... la] (x) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]  FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
ออดอ้อน[øt-øn] (v) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore  FR: implorer ; supplier
วิงวอน[wingwøn] (v) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal  FR: supplier ; implorer
วอน[wøn] (v) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead  FR: implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREATY EH0 N T R IY1 T IY0
ENTREATIES EH0 N T R IY1 T IY0 Z
ENTREATING EH0 N T R IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entreat (v) ˈɪntrˈiːt (i1 n t r ii1 t)
entreats (v) ˈɪntrˈiːts (i1 n t r ii1 t s)
entreaty (n) ˈɪntrˈiːtiː (i1 n t r ii1 t ii)
entreated (v) ˈɪntrˈiːtɪd (i1 n t r ii1 t i d)
entreaties (n) ˈɪntrˈiːtɪz (i1 n t r ii1 t i z)
entreating (v) ˈɪntrˈiːtɪŋ (i1 n t r ii1 t i ng)
entreatingly (a) ˈɪntrˈiːtɪŋliː (i1 n t r ii1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, ] entreat; implore, #21,861 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
願い求める[ねがいもとめる, negaimotomeru] (v1) to entreat [Add to Longdo]
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P) [Add to Longdo]
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entreat
   v 1: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people
      to become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat},
      {adjure}, {press}, {conjure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top