ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entreat

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entreat-, *entreat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entreat[VT] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat[VI] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreaty[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication
entreat of[PHRV] ร้องขอ, See also: เรียกร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But we will entreat them to reconsider...แต่เราจะวิงวอนขอให้ทวยเทพ พิจารณาให้กับเราใหม่ Shadow Games (2010)
Then entreat them to divine where Spartacus has gone to ground.งั้นจงวิงวอนพวกเขา ให้สาปส่งสปาตาคัสลงนรก A Place in This World (2012)
Perhaps I should entreat the gods to shield me from such dour fate...บางที ข้าควรสวดวิงวอนพระเจ้า เพื่อป้องกันข้าจากชะตาอันน่าระทมนี้ A Place in This World (2012)
I shall entreat them on your behalf.ฉันจะวิงวอนพวกเขา ในนามของคุณ Empty Hands (2012)
Let us entreat them with wine and song!ขอให้เราขอวิงวอนพวกเขา กับไวน์และเพลง! Empty Hands (2012)
And I shall entreat the gods to see them satisfied.และฉันจะวิงวอนพระเจ้า จะเห็นพวกเขามีความพึงพอใจ Empty Hands (2012)
Well, because I'm sitting in a police station, accused of entreating a young man to touch my penis and you just asked me if machines can think.ก็เพราะผมนั่งอยู่ ในสถานีตำรวจ ตั้งข้อหาเด็กหนุ่ม ที่บ๊วบให้ผม และก็ถามผมว่า เครื่องจักรมันคิดได้ไหม The Imitation Game (2014)
"that lay at the bottom of the ocean and entreating the sirens not to be afraid."ที่อยู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร และขอร้องกับความเงียบ ว่าไม่ต้องกลัว The Babadook (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entreatHe entreated his wife not to leave him.
entreatHe entreated us help him.
entreatI entreat your pardon.
entreatI entreat you to go and see him.
entreatStop yelling, I entreat you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายาจนะ[N] request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
...ล่ะ[X] (... la) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]   FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore   FR: implorer ; supplier
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal   FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead   FR: implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREATY    EH0 N T R IY1 T IY0
ENTREATIES    EH0 N T R IY1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entreat    (v) ˈɪntrˈiːt (i1 n t r ii1 t)
entreats    (v) ˈɪntrˈiːts (i1 n t r ii1 t s)
entreaty    (n) ˈɪntrˈiːtiː (i1 n t r ii1 t ii)
entreated    (v) ˈɪntrˈiːtɪd (i1 n t r ii1 t i d)
entreaties    (n) ˈɪntrˈiːtɪz (i1 n t r ii1 t i z)
entreating    (v) ˈɪntrˈiːtɪŋ (i1 n t r ii1 t i ng)
entreatingly    (a) ˈɪntrˈiːtɪŋliː (i1 n t r ii1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, ] entreat; implore, #21,861 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
願い求める[ねがいもとめる, negaimotomeru] (v1) to entreat [Add to Longdo]
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P) [Add to Longdo]
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entreat
   v 1: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people
      to become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat},
      {adjure}, {press}, {conjure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top