ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrain

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrain-, *entrain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrain[VI] ขึ้นรถไฟ
entrain[VT] เอาขึ้นรถไฟ, See also: พาขึ้นรถไฟ
entrain[VT] ทำให้ (ผลของการกระทำ) เกิดขึ้น
entrain[VT] นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrainmentเอนเทรนเมนท์ หรือการเข้าไปผสม [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Using human brain-Wave entrainment.ใช้คลื่นสมองของมนุษย์ Legion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การฝึก[n.] (kān feuk) EN: practice   FR: pratique [f] ; exercice [m] ; entraînement [m]
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuksøm) EN: training ; drill ; practice ; exercise   FR: entraînement [m]
โค้ช[n.] (khōt = khōch ) EN: coach   FR: coach [m] (anglic.) ; entraîneur [m]
ทานครัวซองค์กับน้ำโซดา ... [n.] (khrūfeuk) EN: trainer ; coach ; coacher   FR: entraîneur [m] ; entraîneuse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrain    (v) ˈɛntrˈɛɪn (e1 n t r ei1 n)
entrains    (v) ˈɛntrˈɛɪnz (e1 n t r ei1 n z)
entrained    (v) ˈɛntrˈɛɪnd (e1 n t r ei1 n d)
entraining    (v) ˈɛntrˈɛɪnɪŋ (e1 n t r ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗車[じょうしゃ, jousha] (n,vs) taking a train, bus, etc.; entraining; (P) [Add to Longdo]
乗車駅[じょうしゃえき, joushaeki] (n) entraining point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entrain
      v 1: board a train

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top