ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrails

EH1 N T R AH0 L Z   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrails-, *entrails*, entrail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrails[N] อวัยวะภายในของคนและสัตว์, Syn. innards

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts

English-Thai: Nontri Dictionary
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm trying to hold him together, I put him together the fucking entrails keep coming out!ผมพยายามที่จะจับเขาร่วมกัน ผมวางเขาไว้ด้วยกัน อวัยวะให้ออกมา First Blood (1982)
I have chicken entrails to read. Then let me slay them and make your day serene.ข้าไม่ต้องการเรื่องยุ่งยาก ข้ามีเรื่องในไก่เพื่อทำนาย Rapa Nui (1994)
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา Princess Mononoke (1997)
Her entrails start appearing.เห็นเครื่องในหล่อนแล้ว. Visitor Q (2001)
Oh, my personal favourite - and had their entrails cut out and burned!-โอ้! ส่วนตัวผมชอบแบบ แล่เป็นชิ้นๆแล้วเผา ! National Treasure (2004)
But we were briefly disrupt the entrails * linesสำหรับเรา คงใช้เวลาเพิ่มอีกหน่อย ทั่วบริเวณ... . Æon Flux (2005)
- Looks like entrails.- เหมือนตือฮวนมากกว่า Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
In the chaos of battle, when the ground beneath your feet is a slurry of blood, puke, piss, and the entrails of friends and enemies alike, it's easy to turn to the gods for salvation.ในยามสงคราม เมื่อผืนดินใต้ฝ่าเท้า เต็มไปด้วยเลือด และ อาจม ซากศพของมิตรและศัตรูคละเคล้ากัน Centurion (2010)
You better hope to God I die because I would rip you open and feed your entrails to you.แกหวังให้ฉันตายเถอะ เพราะฉันจะฉีกร่างแกออก และกินเครื่องในแก Evil Is Going On (2010)
See his entrails get scattered Watch him lose his cojonesความกล้าหาญของเขาได้รับการยกย่อง ในเพลงที่ยอดเยี่ยมนี้ Rango (2011)
She looks like she's gonna eat our entrails.เธอดูเหมือนจะกินตับพวกเราเลย You're the One That I Haunt (2011)
No Kaiju entrails over my side of the room. You know the rules.อย่าเอาซากไคจูข้ามมาฝั่งผม คุณรู้กฎดี Pacific Rim (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใน[N] entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น
ตือฮวน[N] entrails of a swine, See also: Chinese pig's intestines, Syn. ไส้หมู, ตือตึ๊ง, Example: ทุกวันแม่จำปีจะทำก๋วยเตี๋ยวหมู ต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึกได้ไม่มีกังวล
ไส้พุง[N] entrails, See also: viscera, bowels, Syn. เครื่องใน, ตับไตไส้พุง, Example: พ่อครัวควักไส้พุงปลาออกเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องใน[n.] (khreūang nai) EN: entrails   FR: entrailles [fpl]
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้พุง[n. exp.] (sai phung) EN: entrails ; viscera ; bowels   FR: entrailles [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRAILS    EH1 N T R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrails    (n) ˈɛntrɛɪlz (e1 n t r ei l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce [Add to Longdo]
塩辛;塩から[しおから, shiokara] (n) salted fish (entrails) [Add to Longdo]
海鼠腸[このわた, konowata] (n) (See 海鼠・こ) salted entrails of a sea cucumber; salted entrails of a trepang [Add to Longdo]
魚腹[ぎょふく, gyofuku] (n) fish entrails [Add to Longdo]
群肝;村肝[むらぎも;むらきも, muragimo ; murakimo] (n) internal organs; entrails [Add to Longdo]
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture) [Add to Longdo]
臓物[ぞうもつ, zoumotsu] (n) entrails; giblets [Add to Longdo]
臓腑[ぞうふ, zoufu] (n) entrails [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrails
   n 1: internal organs collectively (especially those in the
      abdominal cavity); "`viscera' is the plural form of
      `viscus'" [syn: {viscera}, {entrails}, {innards}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top