ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entomology

EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entomology-, *entomology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entomology[N] สาขาวิชาหนึ่งทางสัตววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลง, See also: กีฏวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entomology(เอนทะมอล'โลจี) n. กีฎวิทยา., See also: entomologic adj. ดูentomology entomological adj. ดูentomology entomologist n. ดูentomology

English-Thai: Nontri Dictionary
entomology(n) กีฏวิทยา,วิชาว่าด้วยแมลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entomology, medicalเวชกีฏวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entomologyกีฏวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Entomologyกีฏวิทยา [TU Subject Heading]
Entomologyกีฏวิทยา [การแพทย์]
Entomology, Medicalกีฏวิทยาทางแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You coming out of the entomology closet?นายอยากจะศึกษาแมลงศาสตร์หรือไง? Metamorphosis (2001)
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues...อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง... Harbingers in a Fountain (2009)
Let's go down to the Entomology Department and let Professor Crley tell us what kind of cricket Toby is.ไปที่ภาคกีฎวิทยากัน ให้ ศจ.คลอวลีย์ตัดสิน ว่าโทบี้เป็นจิ้งหรีดพันธไหน The Jiminy Conjecture (2009)
Okay, you can verify with the Entomology Department, but I'm fairly certain we're looking atโอเค พวกคุณไปยืนยัน กับแผนกกีฎวิทยา ผมออกจะแน่ใจว่า เรากำลังจ้องดู The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฏวิทยา[N] entomology, Syn. วิชากีฏวิทยา, Example: นักศึกษาที่เรียนกีฏวิทยาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงชนิดนี้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยแมลง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฏวิทยา[n.] (kītawitthayā) EN: entomology   FR: entomologie [f]
กีฏวิทยาเบื้องต้น[n. exp.] (kītawitthayā beūangton) EN: elementary entomology ; introduction to entomology   
วิชากีฏวิทยา[n. exp.] (wichā kītawitthayā) EN: entomology   FR: entomologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOMOLOGY    EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entomology    (n) ˌɛntəmˈɒləʤiː (e2 n t @ m o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昆虫学[kūn chóng xué, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] entomology, #98,177 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昆虫学[こんちゅうがく, konchuugaku] (n) entomology; study of insects [Add to Longdo]
腿節[たいせつ, taisetsu] (n) femur (in entomology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entomology
      n 1: the branch of zoology that studies insects [syn:
           {entomology}, {bugology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top