ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entomologist

EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH AH0 S T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entomologist-, *entomologist*
English-Thai: Longdo Dictionary
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entomologistsนักกีฏวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What... what am I, an entomologist?ผมเหมือนคนที่ทำเป็นงั้นเหรอ? Chuck Versus the Ex (2008)
What's a world renowned entomologist with a doctorate and 20 years of experience to do with his life when the university cuts off the funding for his lab, huh?ดร.ด้านกีฎวิทยาชื่อดังระดับโลก พร้อมประสบการณ์ 20 ปี จะทำอะไรกับชีวิตต่อดี The Jiminy Conjecture (2009)
Maybe you should find another entomologist.หานักกีฎวิทยาคนอื่นดีกว่า The Jiminy Conjecture (2009)
Yeah,and a mineralogist and a an entomologist, which gives me the same number of doctorates as the two of you put together,because you don't have any.ก็ใช่ และนักแร่วิทยาด้วย และนักกีฏวิทยาอีกต่างหาก ซึ่งทำให้ฉันมีปริญญาเอก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
There are 14 licences entomologists.มีสิบสี่คนที่มีใบอนุญาตนักกีฏวิทยา The Collection (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOMOLOGIST    EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH AH0 S T
ENTOMOLOGISTS    EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH AH0 S T S
ENTOMOLOGISTS    EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH AH0 S S
ENTOMOLOGISTS    EH2 N T AH0 M AA1 L AH0 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entomologist    (n) ˌɛntəmˈɒləʤɪst (e2 n t @ m o1 l @ jh i s t)
entomologists    (n) ˌɛntəmˈɒləʤɪsts (e2 n t @ m o1 l @ jh i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昆虫学者[こんちゅうがくしゃ, konchuugakusha] (n) entomologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entomologist
      n 1: a zoologist who studies insects [syn: {entomologist},
           {bugologist}, {bug-hunter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top