ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entomb

EH0 N T UW1 M   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entomb-, *entomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entomb[VT] ใช้เป็นสุสาน, See also: ทำเป็นสุสาน
entomb[VT] ฝังไว้ลึก, Syn. bury, inter
entomb[VT] ฝังศพไว้ในสุสาน, See also: เก็บศพไว้ในสุสาน, Syn. bury, inter
entomb in[PHRV] ฝังในดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entomb(เอนทูมบ์') vt. ฝัง,ฝังไว้ในสุสาน, Syn. intomb., See also: entombment n.
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entomb(vt) ฝังศพ,ทับไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
he is now entombed in a snowy grave, and it's not gonna be for nothing.ตอนนี้ เขากลับถูกฝังอยู่ใต้หิมะ โดยยังทำภารกิจไม่สำเร็จ Spies Like Us (1985)
Now, the second marker is entombed with the knight's dead brother.คราวนี้, สัญลักษณ์ชิ้นที่ 2, ถูกฝังไว้ในหลุมศพ ของอัศวินพี่น้องคนที่ตายไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The massive depth and pressure there, coupled with subfreezing temperatures, would crush and entomb them,ซากพวกมันจะจมลึกสู่สุสานใต้ทะเล แรงกดมหึมา และอุณหภูมิที่เย็นเยือก จะทำลายมัน Transformers (2007)
The people entombed in amber are in a state of suspended animation.ประชาชนที่ถูกฝังอยู่ในผลึก จะอยู่ในสถานภาพถูกระงับการเคลื่อนไหว Amber 31422 (2010)
I want to say thank you for doing this to me for a while I thought I'd have to suffer through a puppy parade, but I much prefer being entombed alive in a mausoleum of feelingsผมอยากจะขอบคุณที่ทำแบบนี้กับผม ทีแรกผมคิดว่าจะต้องทุกข์ทรมาน จากการไปงานพาเหรดลูกสุนัขซะแล้ว Cooperative Calligraphy (2010)
She said that a witch entombed them here in the nineties.เธอบอกว่านี่เป็นที่ที่แม่มดขังพวกเขาไว้ในยุคเก้าสิบ The Reckoning (2011)
And entombed.และฝังไปแล้ว Mockingbird Lane (2012)
He's entombed in the caves below us,เขาถูกฝังในถ้ำที่อยู่ใต้เรา Into the Wild (2013)
Then we entombed the Horseman's body deep below the river.จากนั้นเราก็ฝังร่างของชายขี่ม้า ลึกลงไปในแม่น้ำ Pilot (2013)
Gloria was entombed.กลอเรียถูกฝังทั้งเป็น In the Blood (2013)
Eventually, there were hundreds of billions of trees entombed in the Earth, buried forests all over the Earth.ในที่สุดก็มีหลายร้อย พันล้านของต้นไม้ ฝังอยู่ในโลก ฝังอยู่ในป่าทั่วทุกมุมโลก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The same forces that built mountains then tilted and uplifted them, along with the entombed fossil forest.เอียงแล้วและเพิ่มขึ้นพวกเขา พร้อมกับป่าฟอสซิลฝังอยู่ ชั้นใหม่ได้เสมอ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOMB    EH0 N T UW1 M
ENTOMBED    EH0 N T UW1 M D
ENTOMBMENT    EH0 N T UW1 M M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entomb    (v) ˈɪntˈuːm (i1 n t uu1 m)
entombs    (v) ˈɪntˈuːmz (i1 n t uu1 m z)
entombed    (v) ˈɪntˈuːmd (i1 n t uu1 m d)
entombing    (v) ˈɪntˈuːmɪŋ (i1 n t uu1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P) [Add to Longdo]
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entomb
   v 1: place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the
      Kremlin wall on Red Square"; "The pharaohs were entombed in
      the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last
      Sunday" [syn: {bury}, {entomb}, {inhume}, {inter}, {lay to
      rest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top