ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entitle

EH0 N T AY1 T AH0 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entitle-, *entitle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entitle[VT] ให้สิทธิ, Syn. authorize, empower, permit
entitle[VT] ตั้งชื่อ, See also: ขนานนาม, ให้ชื่อ, Syn. name, term, title
entitle to[PHRV] ให้สิทธิเพื่อทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entitle(เอนไท'เทิล) vt. ให้ชื่อ,ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ,ให้สิทธิ., See also: entitlement n. ดูentitle, Syn. intitle

English-Thai: Nontri Dictionary
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entitled by lawมีสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entitlement๑. การให้สิทธิ์, การมีสิทธิ์๒. การตั้งฐานันดรศักดิ์, การตั้งบรรดาศักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้ Rebecca (1940)
- I guess they're entitled.- ผมคิดว่าพวกเขากำลังได้รับสิทธิ 12 Angry Men (1957)
They're entitled.พวกเขากำลังได้รับสิทธิ มันเป็นระบบ แต่ ... 12 Angry Men (1957)
I'm entitled to my opinion.I'm entitled to my opinion. 12 Angry Men (1957)
You should be entitled to as much privacy as you want, but why stop writing?คุณมีสิทธิมีความเป็นส่วนตัว ได้ตามใจชอบ แต่ทำไมต้องเลิกเขียนหนังสือ Field of Dreams (1989)
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์ The Russia House (1990)
I think you're entitled to since you've been fucking him for over a year.หน้าคุณมันฟ้องตั้งแต่ คุณได้กับเขามาเป็นปีแล้ว Basic Instinct (1992)
I am entitled to file damage claims for such deaths.ถ้าพวกนายยิงคนตามอารมณ์ ก็เข้าตะราง... Schindler's List (1993)
I'm entitled to diplomatic immunity.ในนามของการทูตด้านความปลอดภัย! Ghost in the Shell (1995)
Now they feel entitled to funds, because of our past exploitation. No gratitude.ตอนนี้พวกเขาอยากได้ทุน, เพราะครั้งที่แล้วเราได้มา แต่ไม่ได้แบ่งให้เขาเลย... Ghost in the Shell (1995)
I am almost the nearest relation he has, and I am entitled to know all his nearest concerns.ฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่เขามี และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขา Episode #1.6 (1995)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entitleEvery dog is entitled to one bite.
entitleEveryone is entitled to be moody once in a while.
entitleEveryone is entitled to his own opinion.
entitleHe is entitled to better treatment.
entitleHe is entitled to get the land; it was his father's.
entitleHe is entitled to receive the reward.
entitleI am not entitled to comment on this.
entitleIf you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.
entitleIn Japan only women are entitled to take the national obstetrics exam.
entitleOnly members of the club are entitled to use this room.
entitleOnly members of the company are entitled to use the facilities.
entitleThe average nurse is entitled to three weeks' holiday a year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ใช้สิทธิ์[n. exp.] (phūchai sit) EN: person entitled   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland   
สิทธิโดยชอบธรรม[n. exp.] (sitthi dōi chøptham) EN: legitimate right ; entitlement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTITLE    EH0 N T AY1 T AH0 L
ENTITLE    AH0 N T AY1 T AH0 L
ENTITLED    EH0 N T AY1 T AH0 L D
ENTITLES    EH0 N T AY1 T AH0 L Z
ENTITLEMENT    EH0 N T AY1 T AH0 L M AH0 N T
ENTITLEMENTS    EH0 N T AY1 T AH0 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entitle    (v) ˈɪntˈaɪtl (i1 n t ai1 t l)
entitled    (v) ˈɪntˈaɪtld (i1 n t ai1 t l d)
entitles    (v) ˈɪntˈaɪtlz (i1 n t ai1 t l z)
entitlement    (n) ˈɪntˈaɪtlmənt (i1 n t ai1 t l m @ n t)
entitlements    (n) ˈɪntˈaɪtlmənts (i1 n t ai1 t l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有资格[yǒu zī gé, ㄧㄡˇ ㄗ ㄍㄜˊ, / ] entitle, #14,106 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンタイトル[, entaitoru] (n) entitled [Add to Longdo]
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball) [Add to Longdo]
資格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for) [Add to Longdo]
題を付ける[だいをつける, daiwotsukeru] (exp,v1) to entitle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entitle
   v 1: give the right to; "The Freedom of Information Act entitles
      you to request your FBI file"
   2: give a title to [syn: {entitle}, {title}]
   3: give a title to someone; make someone a member of the
     nobility [syn: {ennoble}, {gentle}, {entitle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top