ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entire

IH0 N T AY1 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entire-, *entire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entire(adj) ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, Syn. whole
entirely(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly
entireness(n) ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity

English-Thai: Nontri Dictionary
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
entire contractสัญญาที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entire functionฟังก์ชันทั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
entire tenancyการครอบครองแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entireA network of railroads soon spread over the entire country.
entireAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
entireCircumstances are entirely favorable to us.
entireCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
entireCompassion is entirely absent from his character.
entireDoubt is entirely absent from his mind.
entireEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
entireEntirely Bonnie and Clyde.
entireEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
entireEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
entireExamine the question in its entirety.
entireHe believed the merchant entirely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน(adv) completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
รวด(adv) wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
เบ็ดเสร็จ(adv) entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai Definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
มวล(adj) entire, See also: all, whole, total, Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล, Example: ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
เลย(adv) completely, See also: entirely, utterly, Syn. โดยสิ้นเชิง, Example: ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเลย
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยสิ้นเชิง(adv) completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[lūan] (adv) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of  FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[mit] (adv) EN: tightly ; entirely ; completely  FR: complètement ; entièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTIRE IH0 N T AY1 ER0
ENTIRELY IH0 N T AY1 ER0 L IY0
ENTIRETY IH0 N T AY1 ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entire (j) ˈɪntˈaɪər (i1 n t ai1 @ r)
entirely (a) ˈɪntˈaɪəliː (i1 n t ai1 @ l ii)
entirety (n) ˈɪntˈaɪərɪtiː (i1 n t ai1 @ r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide, #299 [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global, #836 [Add to Longdo]
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, ] entire population (of a country), #5,146 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception, #5,639 [Add to Longdo]
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] entire text, #8,896 [Add to Longdo]
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ, ] entire set, #12,271 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] entirely; exhausted; stern, #22,522 [Add to Longdo]
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] entire year; throughout the year; age at death, #25,936 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] entirely; to exhaust, #107,968 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate, #118,258 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
がらり[garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
けろっと[kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ごっそり[gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっぽり[suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
ずぶ[zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
そっくり[sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ぞっこん[zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entire
   adj 1: constituting the full quantity or extent; complete; "an
       entire town devastated by an earthquake"; "gave full
       attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
       {total}]
   2: constituting the undiminished entirety; lacking nothing
     essential especially not damaged; "a local motion keepeth
     bodies integral"- Bacon; "was able to keep the collection
     entire during his lifetime"; "fought to keep the union
     intact" [syn: {integral}, {entire}, {intact}]
   3: (of leaves or petals) having a smooth edge; not broken up
     into teeth or lobes
   4: (used of domestic animals) sexually competent; "an entire
     horse" [syn: {entire}, {intact}]
   n 1: uncastrated adult male horse [syn: {stallion}, {entire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top