ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthusiastically

EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiastically-, *enthusiastically*, enthusiastical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiastically[ADV] อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna find that our victim was tortured a little too enthusiastically, and then the government tried to bring him back to life.เราคงได้เจอเหยื่อ ที่ถูกทรมานเล็กน้อย อย่างน่าเร้าใจเีชียว และพวกนั้นพยายาม ปลุกชีพเค้า The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Our elder used to teach us to "welcome guests enthusiastically"บ้านข้าต้อนรับเเขกกันเเบบนี้เเหละ A Chinese Ghost Story (2011)
He was enthusiastically encouraging decomposition.เขานิยมการย่อยสลาย อย่างแข็งขันเลยทีเดียว Amuse-Bouche (2013)
Landed a little too enthusiastically and tore my achilles.ร่อนลงมาด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อย และเอ็นร้อยหวายฉีก Kiss of the Muse (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIASTICALLY    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiastically    (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
熱唱[ねっしょう, nesshou] (n,vs) singing enthusiastically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiastically
   adv 1: with enthusiasm; in an enthusiastic manner; "they
       discussed the question enthusiastically" [ant:
       {unenthusiastically}]
   2: in a lavish or enthusiastic manner; "he extolled her virtues
     sky-high" [syn: {sky-high}, {enthusiastically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top