ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthusiastic

EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiastic-, *enthusiastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiastic[ADJ] กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthusiastically[ADV] อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก I Spit on Your Grave (1978)
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา? The Nightmare Before Christmas (1993)
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า Platonic Sex (2001)
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น The Corporation (2003)
Enthusiastic.ดีจริงๆ Crash (2004)
Well, then get him enthusiastic, damn it!แกก็ทำให้เขากระตือรือล้นสิ ไอ้บัดซบ The Longest Yard (2005)
- You don't seem very enthusiastic. - I'm sorry.-ดูคุณไม่กระตือรือร้นเลย Match Point (2005)
He was really enthusiastic when we met him at Obelt-san's place.เค้าตื่นเต้นมากเลยตอนที่เราเจอเค้าที่บ้านโอเบ็ท Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
(UHL NARRATING) Eisenheim's audience had always been enthusiastic... but now he was attracting a more...ผู้ชมของไอเซนไฮม์ศรัทธาเขา.. The Illusionist (2006)
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้ Death Note: The Last Name (2006)
They wanna help us and they are so enthusiastic.พวกเขาอยากช่วยและกระตือรือร้นมาก Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiasticGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthusiasticHe always stands off when people are enthusiastic.
enthusiasticHe became enthusiastic about personal computers.
enthusiasticHe has many enthusiastic supporters.
enthusiasticHe is enthusiastic about tennis.
enthusiasticHe pretends to be enthusiastic when his boss is around.
enthusiasticHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
enthusiasticHis speech met with enthusiastic applause.
enthusiasticThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.
enthusiasticThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.
enthusiasticThis book is a result of his enthusiastic research.
enthusiasticWe are enthusiastic Hanshin Tigers fans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamēn) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous   FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIASTIC    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiastic    (j) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically    (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto, #69,835 [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeistert (von); enthusiastisch {adj}enthusiastic (about; over) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
意気込む[いきごむ, ikigomu] (v5m,vi) to be enthusiastic about; (P) [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
気乗り薄;気乗薄(io)[きのりうす, kinoriusu] (adj-na) unenthusiastic [Add to Longdo]
気負う[きおう, kiou] (v5u,vi) to get worked up; to be eager (enthusiastic); to rouse oneself [Add to Longdo]
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism [Add to Longdo]
激賞[げきしょう, gekishou] (n,vs) enthusiastic praise [Add to Longdo]
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiastic
   adj 1: having or showing great excitement and interest;
       "enthusiastic crowds filled the streets"; "an
       enthusiastic response"; "was enthusiastic about taking
       ballet lessons" [ant: {unenthusiastic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top