ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthusiast

EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiast-, *enthusiast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiastic[ADJ] กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthusiastically[ADV] อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan,devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก I Spit on Your Grave (1978)
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา? The Nightmare Before Christmas (1993)
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า Platonic Sex (2001)
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น The Corporation (2003)
Enthusiastic.ดีจริงๆ Crash (2004)
Well, then get him enthusiastic, damn it!แกก็ทำให้เขากระตือรือล้นสิ ไอ้บัดซบ The Longest Yard (2005)
- You don't seem very enthusiastic. - I'm sorry.-ดูคุณไม่กระตือรือร้นเลย Match Point (2005)
He was really enthusiastic when we met him at Obelt-san's place.เค้าตื่นเต้นมากเลยตอนที่เราเจอเค้าที่บ้านโอเบ็ท Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
(UHL NARRATING) Eisenheim's audience had always been enthusiastic... but now he was attracting a more...ผู้ชมของไอเซนไฮม์ศรัทธาเขา.. The Illusionist (2006)
We can only hope that through this near-fatal tragedy other space enthusiasts get the real message displayed by Mr. Farmer here, and not the one hyped up by the media.เราได้แต่หวังว่า ด้วยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในที่นี้... ...จะเตือนใจถึงผู้อยากท่องอวกาศท่านอื่น... ...ด้วยเรื่องของคุณฟาร์มเมอร์ที่นี่ และไม่ควรมีใครถูกกระตุ้นด้วยสื่ออีก The Astronaut Farmer (2006)
Makes me look like book enthusiast!ทำให้ชั้นดูเหมือนพวกหนอนหนังสือ! Almost Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiastBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
enthusiastGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthusiastHe always stands off when people are enthusiastic.
enthusiastHe became enthusiastic about personal computers.
enthusiastHe has many enthusiastic supporters.
enthusiastHe is enthusiastic about tennis.
enthusiastHe is much more of a golf enthusiast than I am.
enthusiastHe pretends to be enthusiastic when his boss is around.
enthusiastHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
enthusiastHis speech met with enthusiastic applause.
enthusiastThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.
enthusiastThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamēn) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous   FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSIAST    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T S
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S S
ENTHUSIASTS    EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S
ENTHUSIASTIC    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY    EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiast    (n) ˈɪnθjˈuːzɪæst (i1 n th y uu1 z i a s t)
enthusiasts    (n) ˈɪnθjˈuːzɪæsts (i1 n th y uu1 z i a s t s)
enthusiastic    (j) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically    (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto, #69,835 [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enthusiast {m}; Liebhaber {m}enthusiast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
インシュージアスト;インスージアスト[, inshu-jiasuto ; insu-jiasuto] (n) enthusiast [Add to Longdo]
エンスー[, ensu-] (n) (abbr) enthusiast [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiast
   n 1: an ardent and enthusiastic supporter of some person or
      activity [syn: {enthusiast}, {partisan}, {partizan}]
   2: a person having a strong liking for something [syn:
     {fancier}, {enthusiast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top