ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthronement

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthronement-, *enthronement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthronement[N] การขึ้นครองบัลลังก์, Syn. coronation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you've received your invitation to the enthronement ceremony.คุณได้รับบัตรเชิญไปร่วมพิธี ครองราชบัลลังก์แล้วใช่มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
We should leave after the enthronement. The Chinese would never expect it--เราต้องไปทันทีที่พิธีสืบราชบัลลังก์เสร็จ พวกจีนต้องคาดไม่ถึงแน่ Seven Years in Tibet (1997)
But you have to stay for my enthronement.แต่ต้องอยู่ตอนพิธีสืบ ราชบัลลังก์ก่อนนะ Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การครองราชย์[N] enthronement, Example: การครองราชย์ของรัชการที่ 5 มีการครองราชย์ที่นานกว่าพระมหากษัตริย์ใดในราชวงศ์จักรีไทย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthronement    (n) ˈɪnθrˈounmənt (i1 n th r ou1 n m @ n t)
enthronements    (n) ˈɪnθrˈounmənts (i1 n th r ou1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
即位[そくい, sokui] (n,vs) enthronement; (P) [Add to Longdo]
即位式[そくいしき, sokuishiki] (n) enthronement ceremony; coronation [Add to Longdo]
戴冠式[たいかんしき, taikanshiki] (n) coronation ceremony; enthronement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthronement
   n 1: the ceremony of installing a new monarch [syn:
      {coronation}, {enthronement}, {enthronization},
      {enthronisation}, {investiture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top