ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthrone

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthrone-, *enthrone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthrone[VT] ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ), Syn. crown
enthrone[VT] ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี), Syn. elevate, ennoble, exalt
enthrone in[PHRV] ยกย่อง, See also: ยกย่องว่าสูงส่งใน
enthronement[N] การขึ้นครองบัลลังก์, Syn. coronation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you've received your invitation to the enthronement ceremony.คุณได้รับบัตรเชิญไปร่วมพิธี ครองราชบัลลังก์แล้วใช่มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
We should leave after the enthronement. The Chinese would never expect it--เราต้องไปทันทีที่พิธีสืบราชบัลลังก์เสร็จ พวกจีนต้องคาดไม่ถึงแน่ Seven Years in Tibet (1997)
But you have to stay for my enthronement.แต่ต้องอยู่ตอนพิธีสืบ ราชบัลลังก์ก่อนนะ Seven Years in Tibet (1997)
Mil Bon enthrones the ministers.มิลบอนให้อำนาจแก่ขุนนาง Tree with Deep Roots (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบราชสมบัติ[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล
สืบราชสันตติวงศ์[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล
เถลิงราชสมบัติ[V] ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
การครองราชย์[N] enthronement, Example: การครองราชย์ของรัชการที่ 5 มีการครองราชย์ที่นานกว่าพระมหากษัตริย์ใดในราชวงศ์จักรีไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตำแหน่ง[v. exp.] (kintamnaeng) EN: hold the position ; be enthroned a position   
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātchāsombat) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthrone    (v) ˈɪnθrˈoun (i1 n th r ou1 n)
enthroned    (v) ˈɪnθrˈound (i1 n th r ou1 n d)
enthrones    (v) ˈɪnθrˈounz (i1 n th r ou1 n z)
enthronement    (n) ˈɪnθrˈounmənt (i1 n th r ou1 n m @ n t)
enthronements    (n) ˈɪnθrˈounmənts (i1 n th r ou1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
王を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
即位[そくい, sokui] (n,vs) enthronement; (P) [Add to Longdo]
即位式[そくいしき, sokuishiki] (n) enthronement ceremony; coronation [Add to Longdo]
戴冠式[たいかんしき, taikanshiki] (n) coronation ceremony; enthronement [Add to Longdo]
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor [Add to Longdo]
大嘗祭[だいじょうさい;おおにえのまつり;おおなめまつり, daijousai ; oonienomatsuri ; oonamematsuri] (n) (See 新嘗祭) first ceremonial offering of rice by newly-enthroned Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthrone
   v 1: provide with power and authority; "They vested the council
      with special rights" [syn: {invest}, {vest}, {enthrone}]
      [ant: {disinvest}, {divest}]
   2: put a monarch on the throne; "The Queen was enthroned more
     than 50 years ago" [syn: {enthrone}, {throne}] [ant:
     {dethrone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top