ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enterprising

EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enterprising-, *enterprising*, enterpris
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enterprising[ADJ] ที่กล้าได้กล้าเสีย, See also: ที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ๆ, Syn. ambitious, venturesome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was more like Henry was enterprising... and that he and the guys made bucks hustling while other guys... were sitting on their asses waiting for handouts.เหมือนกับเฮนรี่กล้าได้กล้าเสีย และเขากับพวกช่วยกันทำเงิน ในขณะที่พวก รุ่นใหญ่นั่งอยู่กับบ้าน รอรับส่วนแบ่ง Goodfellas (1990)
Dude, i'm a pre-med student who's found an enterprising way to earn his way through college.เพื่อน ฉันน่ะนักเรียนแพทย์นะ แถมเป็นคนที่หาเงินส่งเสียตัวเองเรียนได้อีก Distant Past (2007)
Some enterprising biologist recorded their songความกล้าบางอย่างของนักชีววิทยา ได้บันทึกบทเพลงของพวกมัน Chapter Eight 'Villains' (2008)
And an enterprising one, not unlike you, young lady.และเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ไม่เหมือนกับลูกหรอก เด็กน้อย Chapter Five 'Exposed' (2009)
Attended by a rather enterprising transientซึ่งผู้ร่วมงานเป็นพวกใจป้ำหลอกๆ Pascal's Triangle Revisited (2010)
An enterprising third party.พ่อค้าคนกลาง Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
For an enterprising enlisted man to engage in.for an enterprising enlisted man to engage in. Haunted (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enterprisingHe is young and inexperienced, but quite enterprising.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าได้กล้าเสีย[ADJ] sporting, See also: enterprising, venturesome, Syn. ใจป้ำ, ใจนักเลง, Ant. ขี้เหนียว, Example: ท่านประทานเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้ว ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านจะยอมรับผิดชอบทุกอย่าง
ใจนักเลง[ADJ] sporting, See also: enterprising, venturesome, daring, Ant. ใจปลาซิว, Example: เธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงใจนักเลงคนหนึ่ง, Thai definition: กล้าทำและยอมรับผลที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious   FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klā dāi klā sīa) EN: sporting ; enterprising ; venturesome   FR: risqué

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERPRISING    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 NG
ENTERPRISING    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enterprising    (j) ˈɛntəpraɪzɪŋ (e1 n t @ p r ai z i ng)
enterprisingly    (a) ˈɛntəpraɪzɪŋliː (e1 n t @ p r ai z i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
企業心[きぎょうしん, kigyoushin] (n) enterprising spirit [Add to Longdo]
事業家[じぎょうか, jigyouka] (n) enterprising man; businessman; industrialist [Add to Longdo]
進取の精神[しんしゅのせいしん, shinshunoseishin] (n) progressive (enterprising) spirit [Add to Longdo]
進取果敢[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking [Add to Longdo]
進取的[しんしゅてき, shinshuteki] (adj-na) enterprising [Add to Longdo]
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enterprising
   adj 1: marked by imagination, initiative, and readiness to
       undertake new projects; "an enterprising foreign policy";
       "an enterprising young man likely to go far" [ant:
       {nonenterprising}, {unenterprising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top