ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enteritis

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enteritis-, *enteritis*, enteriti
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
gastroenteritisn. กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ, See also: gastroenteritic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enteritisลำไส้เล็กอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enteritisลำไส้เล็กอักเสบ,ลำไส้อักเสบ,การอักเสบของลำไส้ [การแพทย์]
Enteritis, Acuteสำไส้เล็กอักเสบเฉียบพลัน [การแพทย์]
Enteritis, Eosinophilicลำไส้อักเสบอีโอซีโนฟิลิค [การแพทย์]
Enteritis, Regionalลำไส้เล็กอักเสบเป็นส่วน,ลำไส้อักเสบเฉพาะที่ [การแพทย์]
Enteritis, Segmental, Acuteลำไส้อักเสบเฉียบพลันเป็นช่วง [การแพทย์]
Enteritis, Tuberculousวัณโรคของลำไส้เล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think that can was chock-full of a bacteria called salmonella enteritis.ฉันคิดว่านั่นอาจเป็น ความสามารถของ แบคทีเรีย ที่เรียกว่า แซลโมแนลล่า เอนเทอไรติส Last Temptation (2011)
Salmonella enteritis is a nice catch.ซัลโมเนลล่า เอนเทอไรทิส เป้นสิ่งที่ตรวจจับได้ดี Last Temptation (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enteritis    (n) ˌɛntərˈaɪtɪs (e2 n t @ r ai1 t i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肠炎[cháng yán, ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] enteritis, #29,413 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enteritis {f}; Entzündung der Darmwand [med.]enteritis; intestine inflammation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃腸炎[いちょうえん, ichouen] (n) gastroenteritis [Add to Longdo]
腸カタル[ちょうカタル, chou kataru] (n) enteritis; intestinal catarrh [Add to Longdo]
腸炎[ちょうえん, chouen] (n) enteritis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enteritis
      n 1: inflammation of the intestine (especially the small
           intestine); usually characterized by diarrhea

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top