ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enteric

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enteric-, *enteric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enteric[ADJ] เกี่ยวกับลำไส้, See also: อยู่ที่ลำไส้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enteric(เอน'เทอริค) adj. เกี่ยวกับลำไส้
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enteric; intestinal-ลำไส้, -ไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Enteric Feverโรคไข้รากสาดน้อย [การแพทย์]
Enteric Feverไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์,ไข้รากสาดน้อย,ไข้ทัยฟอยด์ [การแพทย์]
Enteric Hormonesฮอร์โมนของระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enteric Pathogensเชื้อทำให้เกิดโรคในลำไส้,เชื้อพวกที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enteric Pathogensเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enteric    (j) ˈɛntˈɛrɪk (e1 n t e1 r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enterich {m} | Enteriche {pl}drake | drakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上腸間膜動脈閉鎖症[じょうちょうかんまくどうみゃくへいさしょう, jouchoukanmakudoumyakuheisashou] (n) superior mesenteric artery syndrome [Add to Longdo]
腸内細菌[ちょうないさいきん, chounaisaikin] (n) enteric bacteria; intestinal bacteria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enteric
   adj 1: of or relating to the enteron [syn: {enteric}, {enteral}]
   2: of or relating to or inside the intestines; "intestinal
     disease" [syn: {intestinal}, {enteric}, {enteral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top