ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter-

EH1 N T ER0   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enter, -enter-, *enter*
English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter[VI] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter[VT] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter[VT] เข้าร่วม, See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก, Syn. enroll, join, take part in
enter[VT] นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, Syn. submit
enter[VT] ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, See also: บันทึกลงไปในหนังสือ, Syn. inscribe, record, write down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
carpenter(คาร์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n. ช่างไม้ vi. ทำงานช่างไม้
center(เซน'เทอะ) n.,vi.,vt. ดูcentre
circumcentern. ศูนย์กลางรอบ
concenter(คอนเซน'เทอะ) vi.,vt. ดูconcentre, Syn. concentrate
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
renter(เรน'เทอะ) n. ผู้ให้เช่า,เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า
shopping centern. ศูนย์การค้า
tormenter(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
enter(vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม
carpenter(n) ช่างไม้
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
center(vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
frequenter(n) ขาประจำ
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก The Great Dictator (1940)
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ The Great Dictator (1940)
Entering or leaving you must be first.สำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่าน The Great Dictator (1940)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น Rebecca (1940)
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร How I Won the War (1967)
- Happy, shed a tear, entertained.มีความสุขหลั่งน้ำตา, ความ บันเทิง ฉันไม่ได้มีภรรยาเลย How I Won the War (1967)
You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
enterAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
enterAccording to our teacher, she entered the hospital.
enterA fearful thought entered my mind.
enterA good idea entered my mind.
enterAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
enterAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
enterAre we to remove our shoes before entering the house.
enterAs he entered the hall, two men approached him.
enterAs he entered the house, two things caught his eye.
enterAs he entered the house, two things caught his eyes.
enterAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อนข้อมูล[V] key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
ก้าวย่าง[V] enter, See also: step into, Syn. ก้าวเข้าสู่, เข้าสู่, Example: ประเทศไทยกำลังก้าวย่างสู่สังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เข้า[V] enter, See also: get into, go into, Syn. เข้าไป, Example: เด็กๆ รีบเข้าไปในบ้านก่อน อย่าให้โดนฝน เดี๋ยวไม่สบาย, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน
เข้ามา[V] enter, See also: get in, Syn. เข้า, Ant. ออกไป, ออก, Example: พยาบาลเข้ามาในห้องคนไข้ตอนเช้า เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย, Thai definition: ผ่านเข้ามาภายใน, เคลื่อนที่เข้ามา
เข้าไป[V] enter, See also: get into, Syn. เข้า, Ant. ออกมา, Example: ผู้มาร่วมพิธีเข้าไปในโบสถ์หมดแล้ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือผ่านเข้าไปสู่ภายใน
ย่าง[V] enter, Syn. เข้าสู่, Example: หลวงพ่อตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุย่างเข้า 39 ปี
ย่าง[V] enter, Syn. เข้าสู่, Example: หลวงพ่อตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุย่างเข้า 39 ปี
ใส่[V] enter, Example: หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพบคำสั่งล็อกออน ผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อที่จะเข้าไปใช้เครื่องได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) FR: montrer ; présenter
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center   FR: librairie
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
ชุบเงิน[v. exp.] (chup ngoen) EN: silver-plate ; coat with silver   FR: argenter
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail   FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ให้ดู[v. exp.] (hai dū) FR: montrer ; présenter
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself   FR: se tourmenter

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTER    EH1 N T ER0
ENTER    EH1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enter    (v) ˈɛntər (e1 n t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingabetaste {f}enter key [Add to Longdo]
Enterbung {f}disinheritance [Add to Longdo]
Enterich {m} | Enteriche {pl}drake | drakes [Add to Longdo]
Entermesser {n} | Entermesser {pl}cutlass | cutlasses [Add to Longdo]
enterben | enterbend | enterbt | enterbt | enterbteto disinherit | disinheriting | disinherited | disinherits | disinherited [Add to Longdo]
enterte; verpflegteboarded [Add to Longdo]
Enteritis {f}; Entzündung der Darmwand [med.]enteritis; intestine inflammation [Add to Longdo]
Enterokolitis {f}; Schleimhautentzündung des Darms [med.]enterocolitis; intestine inflammation [Add to Longdo]
enterohepatisch {adj}; Leber und Darm betreffend [med.]enterohepatic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットデータセンター[, inta-nettode-tasenta-] (n) {comp} Internet Data Center [Add to Longdo]
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter [Add to Longdo]
エンター[, enta-] (n) enter [Add to Longdo]
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center [Add to Longdo]
カーペンター[, ka-penta-] (n) carpenter [Add to Longdo]
コールセンター[, ko-rusenta-] (n) {comp} call center [Add to Longdo]
サービスセンター[, sa-bisusenta-] (n) {comp} service center [Add to Longdo]
サブセンター[, sabusenta-] (n) {comp} subcenter [Add to Longdo]
データセンター[, de-tasenta-] (n) {comp} data center [Add to Longdo]
デイケアセンター;デーケアセンター[, deikeasenta-; de-keasenta-] (n) day-care center [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
補数回路[ほすうかいろ, hosuukairo] complementer [Add to Longdo]
補数器[ほすうき, hosuuki] complementer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enter
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]
   2: become a participant; be involved in; "enter a race"; "enter
     an agreement"; "enter a drug treatment program"; "enter
     negotiations" [syn: {enter}, {participate}] [ant: {chuck up
     the sponge}, {drop by the wayside}, {drop out}, {fall by the
     wayside}, {give up}, {quit}, {throw in}, {throw in the
     towel}]
   3: register formally as a participant or member; "The party
     recruited many new members" [syn: {enroll}, {inscribe},
     {enter}, {enrol}, {recruit}]
   4: be or play a part of or in; "Elections figure prominently in
     every government program"; "How do the elections figure in
     the current pattern of internal politics?" [syn: {figure},
     {enter}]
   5: make a record of; set down in permanent form [syn: {record},
     {enter}, {put down}]
   6: come on stage
   7: take on duties or office; "accede to the throne" [syn:
     {accede}, {enter}]
   8: put or introduce into something; "insert a picture into the
     text" [syn: {insert}, {infix}, {enter}, {introduce}]
   9: set out on (an enterprise or subject of study); "she embarked
     upon a new career" [syn: {embark}, {enter}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 anther
 
 1. (bot.) çiceklerde ercik başı, enter, haşefe, başçık.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top