ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter in

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter in-, *enter in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter in[PHRV] บันทึกใน, See also: เขียนใน, Syn. enter into, enter up
enter into[PHRV] เขียนลงใน, See also: บันทึกใน
enter into[PHRV] เริ่มมีบทบาท
enter into[PHRV] เริ่มตรวจสอบ, See also: เริ่มเข้าสู่รายละเอียด
enter into[PHRV] เห็นใจ, See also: เห็นแก่
enter into[PHRV] เข้าร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter inEnter into an alliance with France.
enter inHis age didn't enter into our decision not to employ him.
enter inOnce you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.
enter inThe price did not enter into our consideration.
enter inWhen you enter into a conversation, you should have something to say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมหุ้น[V] enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen børisat) EN: enter in the commercial register   
จดทะเบียนที่ดิน[v. exp.] (jotthabīen thīdin) EN: enter in the land register   
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsuan) EN: enter into a partnership   
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post   FR: enregistrer
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
เริ่มใช้[v. exp.] (roēm chai) EN: enter into force ; take effect   

Japanese-English: EDICT Dictionary
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
国交を結ぶ[こっこうをむすぶ, kokkouwomusubu] (exp,v5b) to enter into diplomatic relations [Add to Longdo]
取り決める(P);取り極める;取決める;取極める[とりきめる, torikimeru] (v1,vt) to agree; to decide upon; to enter into (a contract); (P) [Add to Longdo]
戦争状態[せんそうじょうたい, sensoujoutai] (n) (enter into, be in) a state of war [Add to Longdo]
帳簿に付ける;帳簿につける[ちょうぼにつける, choubonitsukeru] (exp,v1) to enter in an account book [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top