ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter for

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter for-, *enter for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter for[PHRV] เสนอชื่อ, See also: เข้าร่วม, ร่วม, Syn. be down for, be in for, go in for, put down for, put in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you want to enter for an event,คุณเคยอยากไปงาน One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter forHe could not enter for fear of the dog.

Japanese-English: EDICT Dictionary
センターフォワード[, senta-fowa-do] (n) center forward [Add to Longdo]
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need [Add to Longdo]
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry) [Add to Longdo]
中衛[ちゅうえい, chuuei] (n) middle guard; halfback (e.g. football); center forward (e.g. volleyball); centre forward [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top