ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter by

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter by-, *enter by*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enter by มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enter by*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter by[PHRV] ผ่าน, See also: เข้ามาทาง, ผ่านทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter byAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
enter byEnter by the narrow gate.
enter byHe is a carpenter by trade.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, / ] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections, #44,371 [Add to Longdo]
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, / ] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse, #46,649 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top