ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entente cordiale

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entente cordiale-, *entente cordiale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entente cordiale[N] ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904), Syn. concord, rapport, understanding

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entente cordiale    (n) ˈɒntˌɒnt-kɔːdɪˈaːl (o1 n t o2 n t - k oo d i aa1 l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entente cordiale
   n 1: an informal alliance between countries [syn: {entente},
      {entente cordiale}]
   2: a friendly understanding between political powers [syn:
     {entente}, {entente cordiale}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

entente cordiale

 


  

 
entente cordiale
 • ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904)[Lex2]
 • (n) /'ɒntˌɒnt-kɔːdɪ'aːl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top